KOTISIVURATKAISUT

Liite: Erityiset Kotisivuratkaisu-tuotteen ostoa ja toimitusta koskevat sopimusehdot

Asiakas hyväksyy, että Kotisivu-tuotteen ostoon ja toimitukseen liittyvät Oy Eniro Finland Ab:n 0100100-tuotteiden ja -palveluiden yleiset sopimusehdot (”ehdot”) lisäksi myös seuraavat erityiset sopimusehdot (”lisäehdot”).

Jos ehtojen ja lisäehtojen välillä on ristiriitoja, lisäehdot asetetaan etusijalle.

1. Tuotteet

Kotisivu-tuote sisältää seuraavaa:

1) 1:n, 5:n tai vaihtoehtoisesti 10 verkkosivun suunnittelu reagoivaa rakennetta käyttäen.

2) Kehitystyö hakukoneoptimoidusta CMS-/kotisivumallista.

3) Rakenne mukautetaan mallipohjasta kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan.

4) Käyttöoikeus itsepalvelutyökaluihin (pois lukien 1:n verkkosivun tuote), joilla voi tehdä muutoksia kotisivulle ja lisätä sivuja.

5) Tukipalvelu toimitukseen sisältyvän sisällön ja toiminnallisuuden mukautukseen.

6) Uuden toimialueen rekisteröinti tai

7) Aiemmin käyttöönotetun toimialueen (domain) siirto.

8) Kotisivun ja toimialueen isännöinti (hosting).

9) 5 sähköpostitiliä, jotka on liitetty kohdan 7 mukaiseen toimialueeseen (pois lukien 1:n verkkosivun tuote).

2. Asiakkaan sitoutuminen

Asiakkaan tiedoksi ilmoitetaan, että Eniron toteuttama kotisivun tuotanto ja toimitus edellyttää asiakkaan apua. Asiakas hyväksyy tämän ja suostuu noudattamaan asiakkaan ja Eniron väliselle viestinnälle sovittuja vastausaikoja. Jos asiakas ei voi auttaa ennalta määritettyjen aikataulujen mukaisesti, Eniro tuottaa ja toimittaa asiakkaan kotisivun parhaaksi näkemällään tavalla. Asiakkaan on hyväksyttävä uusi toimialue tai toimitettava aiemmin käyttöönotetun toimialueen tiedot, jotta se voidaan siirtää. Kotisivun ja verkkokaupan toimituksen katsotaan toteutuneen, kun ne ovat yleisesti käytettävissä tilapäisessä toimialueosoitteessa. Asiakkaan tiedoksi ilmoitetaan ja hänen on hyväksyttävä, että Enirolla on oikeus toimittaa kotisivu määrittämässään muodossa ja tuottamallaan sisällöllä, jos asiakas ei hyväksy tai hylkää kotisivua määräaikaan mennessä. Enirolla on oikeus laskuttaa sovittu summa heti toimituksen jälkeen joko ennakkomaksuna yhdeltä (1), kahdelta (2) tai kolmelta (3) vuodelta tai vaihtoehtoisesti kuukausimaksuna ensimmäiseltä jaksolta. Kun yhden (1), kahden (2) tai kolmen (3) vuoden jakso on ohi, asiakasta laskutetaan kuukausittain isännöinnistä ja tuesta sovitun summan mukaisesti. Kuukausimaksun ensimmäinen laskutuskausi ei voi olla pidempi kuin yksi (1) kuukausi kotisivun toimitusajankohdasta riippuen.

3. Sisältö

Kotisivun sisällön toimituksesta vastaavat Eniro/alihankkija (”Eniro-materiaali”) ja asiakas (”asiakasmateriaali”). Asiakas saa jatkuvan oikeuden käyttää Eniro-materiaalia osana kotisivua. Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella, eikä sitä voi siirtää. Käyttöoikeus on kuitenkin rajattu Eniro-materiaalin käyttöön vain osana kotisivua. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Eniro-materiaalia – kokonaan tai osittain – missään muussa tarkoituksessa eikä millään muulla kanavalla. Asiakkaalla ei ole oikeutta käsitellä, kopioida eikä käyttää Eniro-materiaalin osia kuvina ilman Eniron kirjallista lupaa. Asiakas antaa täten Enirolle/alihankkijalle rajoittamattoman oikeuden käyttää asiakasmateriaalia kotisivun tuotannossa ja/tai toimituksessa. Lisäksi asiakas antaa Enirolle rajoittamattoman oikeuden käyttää asiakasmateriaalia sisältävää kotisivua markkinointitarkoituksessa ja referenssinä muille asiakkaille ja tarjota sitä yhteistyökumppaneille samoissa tarkoituksissa. Asiakas on tietoinen siitä, että Eniro toimittaa enintään 20 ottamaansa kuvaa kotisivulle ja että Eniro päättää, mitä kuvia käytetään. Asiakas on vastuussa kotisivunsa sisällöstä sekä asiakasmateriaalista kohdissa 5 ja 9 eriteltyjen ehtojen mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Enirolle/alihankkijalle asiakkaan kotisivun sisällön käyttöön liittyvistä rajoituksista – esimerkiksi kolmannen osapuolen oikeudesta kuvaan tai tekstiin. Jos asiakas ei ilmoita Enirolle tällaisesta rajoituksesta sopimuksenteon yhteydessä, asiakkaan katsotaan takaavan, että kaikki asiakkaan kotisivulla oleva sisältö kuuluu asiakkaalle täysin omistus- ja käyttöoikeuksin ja että Eniron sisällönkäyttöä ei voida tulkita minkään muun tahon oikeuksien loukkaamiseksi tai rikkomiseksi. Asiakas on vastuussa Weeblyn yleisten ehtojen noudattamisesta. Lisätietoja on osoitteessa http:/www.weebly.com/terms-of-service/.

Asiakas on vastuussa seuraavien Mono Solutions ApS:n (”Mono”) asettamien vaatimusten (”vaatimukset”) noudattamisesta:

  1. Asiakas vakuuttaa, että asiakkaalla on valtuudet tehdä sitova sopimus Eniron kanssa ja että kaikki asiakkaan tiedot on annettu oikein ja kokonaan ja että ne pysyvät muuttumattomina Monon palvelujen käytön ajan.
  2. Asiakas hyväksyy, että Monon palvelut voidaan lopettaa ja/tai irtisanoa, jos asiakas ei noudata vaatimuksia.
  3. Asiakas hyväksyy, että Monon palvelut ja kaikki niihin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien patenttioikeudet, tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet, ovat Eniron ja/tai sen alihankkijoiden omaisuutta.
  4. Asiakas:

a) noudattaa kaikilla sovellettavilla lainkäyttöalueilla kaikkia Monon palvelujen ja verkkosivujen käyttöön sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä ja kaikkia tällaisesta käytöstä johtuvia sääntöjä ja määräyksiä, mukaan lukien kaikki tietosuoja- ja yksityisyydensuojalait sekä sähköpostiviestien massapostitusta koskevat lait,

b) ei saa selvittää minkään Monon palvelun valmistustapaa käänteisesti eikä purkaa mitään palvelua eikä muulla tavoin yrittää selvittää minkään palvelun lähdekoodia eikä poistaa Monon palveluihin sisältyviä tavaramerkkejä, logoja eikä käyttöoikeustietoja,

c) ei saa kopioida, jakaa, myydä, vuokrata, lisensoida, alilisensoida, siirtää eikä luovuttaa mitään Monon palvelun osaa, mukaan lukien Monon palveluihin sisältyvät ohjelmistot, tiedotteet, ohjelmistodokumentaatio, rakenne ja ulkoasu sekä Monon palvelujen avulla laadittaviin verkkosivuihin käytettävät mallipohjat ja kaikki Monon palveluista haetut valokuvat, grafiikat, äänet, videot, toiminnot, tiedostot ja asiakirjat,

d) ei saa julkaista eikä antaa Internet-loppukäyttäjien julkaista kotisivulla sisältöä, joka (i) sisältää viruksia, troijalaisia, peitteitä, aikapommiohjelmia, cancelbot-ohjelmia tai muita vastaavia haitallisia tai muutoin negatiivisesti vaikuttavia ohjelmarutiineja, (ii) on laitonta, haitallista, harhaanjohtavaa, uhkaavaa, herjaavaa, vainoavaa, halventavaa, alatyylistä, säädytöntä (pornografia mukaan lukien), loukkaavaa, vihamielistä, rasistista, etnisesti tai muulla tavoin tuomittavaa, mukaan lukien materiaali, joka tukee loukkaavaa käytöstä tai kehottaa siihen tai joka on tulkittavissa rikokseksi, (iii) on roskapostia, koneellisesti tai satunnaisesti muodostettua ja/tai sisältää epäeettistä tai epätoivottavaa kaupallista sisältöä, joka on tarkoitettu lisäämään kolmansien osapuolten sivujen liikennettä tai parantamaan niiden hakukoneluokituksia tai tukemaan laittomia toimia ja/tai (iv) aiheuttaa siviilioikeudellisen vastuun, vahingoittaa Eniron tai sen alihankkijoiden mainetta tai jollakin muulla tavalla rikkoo sovellettavia valtiollisia, kansallisia tai kansainvälisiä oikeuksia,

e) on vastuussa (kun taas Eniro ja sen alihankkijat eivät ole vastuussa) kaikista tiedoista, joita kerätään, ylläpidetään, käsitellään, säilytetään, poistetaan ja kootaan Monon palvelujen avulla laadittujen asiakkaan verkkosivujen käytön yhteydessä, mukaan lukien tappioiden riski ja sovellettavien lakien noudattaminen edellä kuvattujen osalta,

f) hyväksyy, että jos Monon palvelujen avulla laadittujen asiakkaan verkkosivujen käyttö kuormittaa tai rasittaa Monon palveluja kohtuuttomasti tai aiheuttaa suhteettoman suuria liikennemääriä, tällaiset verkkosivut voidaan sulkea tai irtisanoa tai niitä voidaan muuttaa välittömästi,

g) hyväksyy, että Eniro ja/tai sen alihankkijat voivat oman harkintansa mukaan rajoittaa asiakastilin tai jonkin muun Monon palvelun osan käyttöä ja käyttöoikeutta,

h) hyväksyy, että asiakkaalla on oltava voimassa olevat ja oikeudellisesti sitovat käyttäjäehdot ja tietosuojakäytäntö jokaisella Monon palvelujen avulla laaditulla verkkosivulla,

i) myöntää Enirolle ja sen alihankkijoille kaikki tarvittavat käyttöoikeudet ja muut oikeudet käyttää materiaalia, jota asiakas toimittaa Monon palvelujen toteuttamiseen,

j) ei lähetä sähköpostiviestejä massapostituksina Monon palvelujen kautta paitsi silloin, kun se toteutetaan alla kohdassa 5 eriteltyjen sovellettavien kolmansien osapuolten sopimusten mukaisesti sekä kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.

5. Asiakas suostuu kunnioittamaan kaikkia sopimuksia, jotka edellyttävät kolmansien osapuolten palveluntarjoajien vaatimustenmukaisuuden noudattamista, ennen tällaisten kolmansien osapuolten palvelujen käyttöä, mukaan lukien seuraavat:

a) Google Analytics – Web-analytiikka ja raportointi – Mono käyttää raportointiin Google Analyticsia.
Lisätietoja on osoitteessa http://www.google.com/analytics

b) Google Maps – sijaintikartat
Google Maps -käyttöehdot: https://developers.google.com/maps/iphone/terms
Googlen tietosuojakäytäntö: http://www.google.com/policies/privacy/

c) Touch Local ja avoimet SRS-toimialueet – Mono rekisteröi toimialueet seuraavilta toimittajilta.
Käyttöehdot ovat seuraavat:
Touch Local http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx
http://www.register.com/policy/dispute.rcmx

Hyväksyttävä käyttö
http://www.register.com/policy/acceptable_use_policy.rcmx
https://assets.web.com/legal/PrivacyPolicy.pdf

Yksityisen toimialueen rekisteröinti
http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx#8

 Open SRS
Asiakas voi tehdä hakemuksen Master Services Agreement -sopimuksen liitteessä B sivulla 32 määritetyllä tavalla
https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

d) Open SRS – sähköpostit
Asiakas voi tehdä hakemuksen Master Services Agreement -sopimuksen liitteessä B sivulla 32 määritetyllä tavalla
https://www.opensrs.com/wp-content/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

e) StockUnlimited – kuvapankki
Mono voi ottaa SU-kuvapankin käyttöön lisäämällä SU-palvelun editoriin, jos Eniro on tehnyt tämän valinnan.
Lisätietoja on osoitteessa http://contentlicence.mono.net

f) Let’s Encrypt – SSL-varmenteet
https://letsencrypt.org/repository/

g) Sendgrid-uutiskirjeet
Palveluehdot
https://sendgrid.com/policies/tos/
Sähköpostikäytäntö
https://sendgrid.com/policies/email/
Tietosuojakäytäntö
https://sendgrid.com/policies/privacy/
Tietoturva
https://sendgrid.com/policies/security/

6. Asiakas hyväksyy, että Monon palvelujen tai verkkosivujen käytölle ei anneta mitään takuita ja ettei niiden käytöstä synny mitään oletettuja takuita.

7. Asiakas hyväksyy, että Eniron ja Eniron alihankkijoiden vastuuta Monon palvelujen toteutuksesta on rajoitettu sovellettavan lain mukaan.

8. Asiakas hyväksyy, että asiakas on vastuussa ja korvausvelvollinen Enirolle ja sen alihankkijoille kaikista vahingoista ja tappioista, joita ilmenee, jos asiakas tai sen Internet-käyttäjät eivät noudata vaatimuksia.

Sopimuksen irtisanomisen jälkeen asiakas voi käyttää kirjallista Eniro-materiaalia uudelleen uudella kotisivulla. Tämä ei kuitenkaan koske kuvia. Enirolla ei ole oikeutta säilyttää sisältöä irtisanomisen jälkeen. Asiakas omistaa toimialueen ja hänellä on oikeus jatkaa sen käyttöä. Elleivät osapuolet toisin sovi, Eniro on vastuussa kotisivun isännöinnistä.– Eniro takaa toimialan standardien mukaisen käytettävyyden lukuun ottamatta tilanteita, joissa käytettävyys on rajallinen korjaus- ja ylläpitotoimien vuoksi. Käyttökatkokset ja häiriöt ilmoitetaan Enirolle/alihankkijalle virka-aikana, minkä jälkeen Eniro pyrkii korjaaman vian parhaansa mukaan virka-ajan puitteissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta pyytää hyvitystä tai vahingonkorvausta toimintavian tai isännöintiin liittyvän virheen vuoksi. – Asiakas ei voi esittää Enirolle esimerkiksi tietohävikistä tai menetetyistä tuloista johtuvia vaateita.

4. Henkilötiedot

Palveluista vastaava Eniron alihankkija saattaa toimia näiden ehtojen alaisesti EU:n /  Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään jossakin kolmannessa maassa. Eniro varmistaa tällaisissa tilanteissa, että tietoja käsitellään voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti

5. Sitoutumisaika

Kotisivu-tuotteen ostosopimus on sitova sopimuksentekopäivästä alkaen kohdassa 3 eriteltyjen ehtojen mukaisesti. Kun kotisivu toimitetaan lisäehtojen kohdan 2 mukaan, maksu suoritetaan yhdeltä (1), kahdelta (2) tai kolmelta (3) vuodelta sovitun sopimusjakson mukaisesti. Tällainen korvaava sitoutumisaika alkaa toimituspäivästä. Sopimus päättyy, kun sitoutumisaika on umpeutunut. Asiakasta aletaan laskuttaa isännöinnistä ja palvelusta sovitulla summalla kuukausittain. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla sitoutumisajan päätyttyä.

Sopimusehtomme yritysasiakkaille