Julkaisu- ja sopimusehdot 0100100 Yrittäjälle

 1. SOVELTAMISALA
  1.1 Näitä sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Eniro Finlandin (jäljempänä ”Eniro”) toimittamiin alla määriteltyihin Palveluihin. Näiden Sopimusehtojen osapuolia ovat Eniro ja Palveluja käyttävä yritys tai muu yhteisö (jäljempänä ”Asiakas”). Eniron ja Asiakkaan väliseen Palveluiden toimittamista koskevaan sopimukseen (“Sopimus”) sovelletaan seuraavia ehtoja (tulkinnallisessa etusijajärjestyksessä):
  (i) Tilausvahvistus;
  (ii) nämä Sopimusehdot;
  (iii) muut Osapuolten nimenomaisesti sopimat liitteet.
 2. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN
  2.1 Asiakas hyväksyy Sopimuksen sisältäen Tilausvahvistuksen sisältämät ehdot, nämä Sopimusehdot sekä mahdolliset muut liitteet ja sitoutuu noudattamaan Sopimusta. Mikäli osapuolet ovat sopineet Palvelujen toimituksesta Asiakkaalle puhelimitse, Eniro toimittaa Asiakkaalle puhelun jälkeen Tilausvahvistuksen, nämä Sopimusehdot ja muut mahdolliset liitteet. Asiakas hyväksyy, että Tilausvahvistuksen mukaisesti nämä Sopimusehdot ja muut Tilausvahvistuksen määrittelemät liitteet tulevat osaksi osapuolten välistä Sopimusta.
  2.2 Eniro voi Tilausvahvistuksessa myöntää Asiakkaalle peruutusajan, jonka sisällä Asiakas on oikeutettu perumaan Eniron kanssa sopimansa Palvelun hankinnan. Asiakas on tämän peruutusajan puitteissa velvollinen reklamoimaan Enirolle Tilausvahvistuksessa tai muussa sopimusasiakirjassa olevat virheellisyydet. Jos asiakas peruu Palvelun peruutusajan jälkeen, Enirolla on oikeus periä sata (100) prosenttia tilauksen perutun osan hinnasta perumiskuluina. Peruttua Palvelua ei toimiteta Asiakkaalle.
  2.3 Kun osapuolet ovat solmineet Sopimuksen tietyistä kohdan 3 määrittelemistä Palveluista, Sopimus säilyy voimassa myös sen jälkeen, kun Eniro on toimittanut Asiakkaalle Tilausvahvistuksen määrittelemät Palvelut. Osapuolilla on tämän jälkeen mahdollisuus sopia uusien Palvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta Sopimusta ja näitä Sopimusehtoja soveltaen. Eniro toimittaa kunkin uuden palvelutilauksen jälkeen Asiakkaalle erillisen Tilausvahvistuksen, jossa määritellään sovittuja Palveluja koskevat mahdolliset erityisehdot. Sopimus päättyy, kun se päätetään kohdan 12 mukaisesti.
 3. PALVELUTYYPIT JA ERITYISEHDOT
  3.1 Näillä Sopimusehdoilla Eniro tarjoaa kohdissa 3.2-3.6 määriteltyjä erilaisia palveluja (”Palvelut”) ja kuhunkin palvelutyyppiin sovelletaan ko. alakohdassa määriteltyjä erityisehtoja.
  3.2 Löydettävyystuotteet
  3.2.1 Löydettävyystuotteet sisältää Asiakkaan yhteystietojen, kuvien, ilmoituksien ja muun aineiston (”Aineisto”) julkaisua Eniron sähköisissä palveluissa sekä kumppaneiden palveluissa. Aineisto julkaistaan palveluissa Eniron kulloinkin voimassa olevan käytännön ja näiden ehtojen mukaisesti.
  3.2.2 Löydettävyystuotteet sisältää seuraavia tuotteita:
  (i) 0100100 Näkyvyyspaketti: tiedot sähköisiin 0100100-palveluihin ja kumppanin haku- ja karttapalveluverkostoon
  (ii) 0100100 & Google Yritysprofiili: tiedot sähköisiin 0100100-hakupalveluihin ja Google Yritysprofiiliin
  (iii) Zeckit-yritysesite: laajat tiedot Zeckit-hakupalveluun sekä sähköinen esite
  (iv) 0100100 Yhteystietopaketti: tiedot sähköisiin 0100100-hakupalveluihin
  (v) 0100100 Ranking – kärkisija soitettavaan 0100100-numeropalveluun
  Asiakkaan tilaama Löydettävyystuote määritellään tarkemmin Tilausvahvistuksessa. Enirolla on kuitenkin oikeus muuttaa tarjoamiensa palveluidensa julkaisukanavia, valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia.
  3.2.3 Asiakkaalla on oikeus tehdä tilaamaansa Aineistoon sellaisia perusteltuja muutoksia, jotka eivät vaikuta tilatun Palvelun arvoon. Enirolla on oikeus veloittaa Asiakkaalta muutostyöstä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Asiakkaan vastuulla on toimittaa muut Aineistoa koskevat muutokset Enirolle heti muutoksen tapahduttua. Asiakas vastaa Aineiston sisällöstä kaikilta osin.
  3.2.4 Asiakas antaa Enirolle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi Palveluissa. Asiakkaan Enirolle toimittamaa Aineistoa ei palauteta, ellei asiasta ole toisin sovittu. Enirolla on oikeus sisällyttää Aineisto tai sen osia kaikkiin palveluvalikoimassaan oleviin palveluihin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Lisäksi Enirolla on oikeus välittää Aineistoa asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Enirolla on lisäksi Asiakkaan maksuhäiriötilanteissa oikeus olla julkaisematta Aineistoa. Mikäli Asiakkaan tilauksessa mainittua toimialaa ei ole Eniron omissa palveluissa, on Enirolla oikeus sijoittaa Aineisto lähinnä vastaavan toimialan alle. Enirolla on oikeus muuttaa Palveluidensa toimialaotsikointia. Tässä kohdassa 3.2.4 mainituissa tilanteissa Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun hyvitykseen.
  3.2.5 Jos Asiakas havaitsee virheen tai puutteen Aineistossa sen julkaisemisen jälkeen, on Asiakkaan ilmoitettava tästä Enirolle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua Aineiston julkaisemisesta Palvelussa. Eniro korjaa virheet mahdollisimman pian. Eniron korvausvelvollisuus Aineiston poisjäämisestä, viivästyksestä, Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen Aineiston korjaamisvelvollisuuteen.
  3.2.6 0100100 Näkyvyyspakettia ja 0100100 & Google Yritysprofiilia koskevat lisäehdot
  0100100 Näkyvyyspaketti sisältää Asiakkaan Aineiston julkaisun ja päivityksen Eniron sähköisissä hakupalveluissa sekä kumppanin (”Kumppani”) ylläpitämässä haku- ja karttapalveluverkostossa. Verkosto sisältää useita maailmanlaajuisia digitaalisia alustoja, kuten hakukoneita, sosiaalisen median kanavia, hakemistoja, sovelluksia ja navigointipalveluita. Julkaisuun sisältyvät kanavat voivat kuitenkin vaihdella Palvelun aikana. Eniro toimittaa pyynnöstä Asiakkaalle ajantasaisen listan Palveluun liitetyistä maakohtaisista kanavista Eniron käytäntöjen mukaisesti. Eniro ja Kumppani eivät kuitenkaan ole vastuussa yksittäisen julkaisukanavan saatavuudesta, muutoksista, rajoituksista tai toimintahäiriöistä. 0100100 & Google Yritysprofiili-tuotteen julkaisu Kumppanin verkostossa on rajattu Googlen Yritysprofiiliin. Asiakas hyväksyy, että tarvittavat tiedot välitetään Eniron toimesta Kumppanille julkaistavaksi julkaisukanaviin. Jos Asiakkaalla ei ole Palvelun julkaisukanavissa sisältöä, Eniro voi harkintansa mukaan tuottaa tarvittavan sisällön. Asiakkaan on hyväksyttävä yhdistämispyynnöt julkaisukanaviin, jotka sitä vaativat, muutoin Eniro toteuttaa sisällön Palveluun ilman yhdistämistä vaativia julkaisukanavia.
  3.2.7 0100100 Zeckit-yritysesitettä koskevat lisäehdot
  Zeckit-yritysesite on Vastuu Group Oy:n tarjoama ja Eniron Asiakkaalle jälleenmyymä Palvelu. Palveluun sovelletaan näiden Sopimusehtojen lisäksi Vastuu Groupin sopimusehtoja osoitteessa https://zeckit.com/fi/yritykselle/zeckit-palvelun-yritysasiakkaan-erityisehdot/. Zeckit-yritysesite sisältää Asiakkaan yritystietojen (”Sisältö”) julkaisun ja päivityksen Vastuu Group Oy:n ylläpitämässä hakupalveluverkostossa. Palvelu sisältää useita yrityshakemistoja ja hakupalveluita. Julkaisuun sisältyvät kanavat voivat vaihdella Palvelun tarjoamisen aikana. Ajantasainen lista kanavista löytyy osoitteesta https://zeckit.com/fi/yhteistyokumppanit/. Asiakas hyväksyy, että Vastuu Group Oy vastaa palvelun tuottamisesta ja Vastuu Group Oy:llä on oikeus tehdä muutoksia palvelunsa sisältöön (mm. poistaa Asiakkaan materiaali palvelustaan). Eniro ja Vastuu Group Oy eivät ole vastuussa yksittäisen julkaisukanavan saatavuudesta, muutoksista, rajoituksista tai toimintahäiriöistä. Hankkiessaan Zeckit-yritysesitteen Enirolta Asiakas hyväksyy, että Sisältö toteutetaan Eniron toimesta. Asiakas hyväksyy, että tarvittavat tiedot välitetään Eniron ja Vastuu Group Oy:n toimesta julkaisukanaviin.
  3.3 Kotisivutuotteet (”Kotisivut”)
  3.3.1 Kotisivut sisältää mm. seuraavia palveluja:
  (i) Kotisivujen suunnittelu ja toteutus mallipohjiin sekä ylläpito tilausvahvistuksella mainitussa laajuudessa
  (ii) Uuden verkkotunnuksen rekisteröinti tai aiemmin käyttöönotetun verkkotunnuksen siirto sekä verkkotunnuksen ylläpito
  (iii) Yksi (1) sähköpostitili liitettynä kohdan (ii) verkkotunnukseen
  (iv) SSL-suojaus
  (v) Käyttöoikeus itsepalvelutyökaluihin
  (vi) Valinnaiset lisäpalvelut:
  a) Päivityspalvelu tilausvahvistuksella mainitussa laajuudessa
  b) Lisäverkkotunnus
  c) Sähköpostin lisätili ja/tai lisätila tilausvahvistuksen mukaisesti
  3.3.2 Eniro toteuttaa kotisivujen sisällön harkintansa mukaisella tavalla. Kotisivun ja sen lisäpalvelujen toimituksen katsotaan toteutuneen, kun ne ovat yleisesti käytettävissä tilapäisessä verkko-osoitteessa (Esikatselu). Asiakkaan on hyväksyttävä uusi verkkotunnus tai toimitettava aiemmin käyttöönotetun verkkotunnuksen tiedot, jotta se voidaan siirtää. Esikatselun yhteydessä Asiakkaalla on kertaluontoinen oikeus ilmoittaa muutostoiveensa kotisivun sisältöön. Eniro toteuttaa sopimussisältöön kuuluvat muutokset kohtuullisessa ajassa. Asiakas hyväksyy, että Enirolla on oikeus toimittaa kotisivu määrittämässään muodossa ja tuottamallaan sisällöllä, jos Asiakas ei ilmoita muutostoiveesta Eniron asettamaan määräaikaan mennessä.
  3.3.3 Kotisivun sisällön tuottamisesta vastaavat Eniro (”Eniro-materiaali”) ja Asiakas (”Asiakasmateriaali”). Asiakas saa jatkuvan oikeuden Palvelun päättymiseen saakka käyttää Eniro-materiaalia osana Eniron tuottamaa ja ylläpitämää Asiakkaan kotisivua. Käyttöoikeutta ei myönnetä yksinoikeudella, eikä sitä voi siirtää. Asiakas antaa Enirolle rajoittamattoman oikeuden käyttää Asiakasmateriaalia sisältävää Asiakkaan kotisivua markkinointitarkoituksessa ja referenssinä muille asiakkaille ja tarjota sitä yhteistyökumppaneille samoissa tarkoituksissa. Asiakas on tietoinen siitä, että Eniro toimittaa enintään 20 kuvaa kotisivulle ja että Eniro päättää, mitä kuvia käytetään. Asiakas on vastuussa kotisivunsa sisällöstä sekä Asiakasmateriaalista. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Enirolle Asiakkaan kotisivun sisällön käyttöön liittyvistä rajoituksista, esimerkiksi kolmannen osapuolen oikeudesta kuvaan tai tekstiin. Jos Asiakas ei ilmoita Enirolle tällaisesta rajoituksesta tuotantoprosessin yhteydessä, Asiakas vastaa siitä, että kaikki Asiakkaan kotisivulla oleva sisältö kuuluu Asiakkaalle täysin omistus- ja käyttöoikeuksin. Asiakas omistaa kotisivujensa verkkotunnuksen ja hänellä on oikeus jatkaa sen käyttöä Palvelun päätyttyä. Elleivät osapuolet toisin sovi, Eniro on vastuussa kotisivun ylläpidosta Kotisivujen tarjoamisen aikana. Eniro ei anna Palvelulleen käytettävyystakuuta tai palvelutasotakuuta. Asiakkaan tulee ilmoittaa tiedossaan olevat käyttökatkokset ja häiriöt Enirolle, minkä jälkeen Eniro pyrkii korjaaman vian parhaansa mukaan virka-ajan puitteissa. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyvitykseen tai vahingonkorvaukseen palvelukatkosten, toimintavian tai ylläpitoon liittyvän virheen vuoksi.
  3.4 Verkkomainontatuotteet (”Verkkomainonta”)
  3.4.1 Verkkomainonta toteutetaan Eniron toimesta tuottamalla Asiakkaalle mainoskampanja Facebook Ads-, Microsoft Ads- ja/tai Google Ads -palvelujen (”Kampanja”) kautta. Eniro toimii Kampanjaa toteuttaessaan Asiakkaan edustajana suhteessa näiden palvelujen tarjoajiin. Palvelu sisältää Kampanjan perustamisen, ylläpidon ja raportoinnin sekä Kampanjan aikaisten muutosten toteutuksen valitun palvelutason mukaisesti. Eniro tuottaa Asiakkaan Kampanjan sisältöineen harkintansa perusteella parhaaksi katsomallaan tavalla.
  3.4.2 Eniro ei takaa mainoksen sijaintia, sijoitusta, näyttöaikaa, eikä näyttöjen tai klikkien lukumäärää. Enirolla on oikeus muuttaa mainoksien sisältöä ja muotoa optimoidakseen Kampanjaa. Kampanjalle asetetaan kuukausittainen maksimiarvo käytettäväksi valitussa palvelussa (”Media”). Asiakas sitoutuu maksamaan Eniron Asiakkaan puolesta Mediasta suorittamat maksut. Lisäksi Eniro velottaa palvelumaksun hinnastonsa mukaan. Enirolla on oikeus tarkastaa asiakkaan maksuhistoria ja harkintansa mukaan ennakkolaskuttaa tilauksen arvo asiakkaalta ennen kampanjan käynnistämistä. Jos tilattua kampanjaa ei asiakkaasta johtuvasta syystä toteuteta joko osin tai kokonaan, Enirolla on oikeus laskuttaa tilausjakson toteutumattomalta osalta 100 % perustamis- ja palvelumaksujen osuudesta.
  3.4.3 Käyttäessään Facebook Ads-, Microsoft Ads- ja/tai Google Ads -palvelua Asiakas sitoutuu omalta osaltaan varmistamaan, että käytetyt mainokset ovat palvelujen käyttöehtojen mukaisia, eivätkä riko niiden kulloinkin voimassa olevia mainostuskäytäntöjä. Käyttöehdot ovat luettavissa osoitteissa https://ads.google.com/select/tsandcsfinder, https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/microsoft-advertising-agreement ja https://www.facebook.com/legal/terms sekä mainostuskäytännöt osoitteissa http://www.google.com/ads/policies, https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/home ja https://www.facebook.com/policies/ads.
  3.4.3 Asiakas saa Kampanjan julkaisuun liittyvän materiaalin esikatseltavakseen Kampanjan käynnistyessä. Asiakkaalla on oikeus ilmoittaa muutospyyntönsä Kampanjan aikana. Eniro pidättää oikeuden hylätä harkintaansa käyttäen sopimusehtojen vastaiset tai Kampanjan toteutumiseen epäsuotuisasti vaikuttavat muutospyynnöt. Eniro käsittelee muutospyynnöt kohtuullisessa ajassa. Kampanjaa ei keskeytetä muutosten käsittelyn ajaksi.
  3.4.4 Asiakkaalla on kertaluontoinen oikeus tauottaa käynnissä oleva Kampanja ennalta sovittuna ajanjaksona yhdeksi tai useammaksi kuukaudeksi, muttei kuitenkaan alkuperäistä tilausjaksoa pidemmäksi ajaksi. Tauotus pidentää tilausjaksoa ja sitoutumisaikaa tauon keston verran.
  3.5 Hakukoneoptimointituotteet (”SEO”)
  3.5.1 SEO-tuotteisiin sisältyy aina sivuston auditointi, avainsanatutkimus, metatietojen, H1-ja H2-määritysten ja Alt-tekstien optimointi, kilpailija-analyysi, taustalinkkien tarkistus, crawl error -korjaukset, sivustokartta (xml), analytiikkatyökalun asennus sekä kuukausittainen sähköpostiraportointi. Lisäksi SEO-tuotteisiin sisältyy tuotekohtaisessa laajuudessa seuraavia sisältöjä: paikallisten hakemistolistausten luonti ja ylläpito, tekstisisällön optimointi (1 avainsana/välilehti) sisältäen tekstituotannon, jos tekstin määrä on alle 100 sanaa, enintään 350 sanan mittainen blogijulkaisu, sisältäen yhden enintään 100 sanan muutoskerran, sekä seurantapuhelu ja tarveperusteinen uudelleenoptimointi seuraavasti:
  (i) Starter: 3 avainsanaa, 2 blogia/vuosi, seuranta 12 kk välein
  (ii) Advanced: paikalliset hakemistot, 5 avainsanaa, 4 blogia/vuosi, seuranta 12 kk välein
  (iii) Elite: paikalliset hakemistot, 7 avainsanaa, 12 blogia/vuosi, seuranta 6 kk välein
  (iv) Premium: paikalliset hakemistot, 10 avainsanaa, 12 blogia/vuosi, seuranta 3 kk välein. Premium-tuotteeseen sisältyy lisäksi kahden infografiikan luonti vuosittain.
  Palvelun tuottamiseksi Asiakas myöntää Enirolle, sen kumppaneille ja alihankkijoille maailmanlaajuisen, rojaltittoman ja alilisensoitavissa olevan oikeuden käyttää Asiakkaan toimittamia asiakastietoja ja materiaaleja, sekä oikeuden luetteloida, edustaa, rekisteröidä tai perustaa tilejä tai avainsanoja Asiakkaan puolesta kolmannen osapuolen julkaisukanavissa ja palveluissa. Asiakas toimittaa asiaankuuluvat tiedot, pääsyt ja kirjautumistiedot pyydettynä aikana, tai suorittaa Eniron tarpeellisiksi ilmoittamat muutokset palveluihin itse. Jos tilattua Palvelua ei asiakkaasta johtuvasta syystä voida toteuttaa ajallaan joko osin tai kokonaan, Enirolla oikeus periä Palvelusta Sopimuksen perusteella suoritettavat maksut koko sopimusajalta. Eniro tuottaa Palvelun sisältöineen harkintansa perusteella parhaaksi katsomallaan tavalla. Eniro ei takaa Palvelun vaikutusta sivuston sijoitukseen, kävijämääriin tai muihin tuloksiin.
  3.6 Muut asiantuntijapalvelut (”Asiantuntijapalvelut”)
  Kohdissa 3.2-3.5 määriteltyjen Palveluiden lisäksi Eniro voi tuottaa Asiakkaalle Asiantuntijapalveluja, jolloin Palvelun sisältö määritellään tarkemmin Tilausvahvistuksessa. Ellei Tilausvahvistuksessa ole toisin määritelty, Eniro laskuttaa Palvelut tuntilaskutusperusteisesti ensisijaisesti Tilausvahvistuksen ja toissijaisesti Eniron yleisen hinnaston tuntihintoja soveltaen.
 4. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA TUOTTAMINEN
  4.1 Palvelun tuottaminen ja sisältö. Enirolla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamisessa. Mahdollisissa sopimusasiakirjoihin kuulumattomissa palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole Palvelun määrityksiä tai sopimusehtoja, eivätkä siten sido Eniroa. Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja muilla ominaisuuksilla varustettuna kuin se kulloinkin on saatavilla. Eniro ei takaa Palvelun soveltuvuutta ja toiminnallisuutta tietyn tehtävän suorittamista varten tai tiettyyn tarkoitukseen.
  4.2 Toimitusaika. Eniro on velvollinen toimittamaan Palvelun sovittuna aikana, ellei se Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuen esty tai ole mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi. Jos toimitusajasta ei ole erikseen sovittu, Eniro on velvollinen toimittamaan Palvelun kohtuullisessa ajassa Sopimuksen voimaantulon jälkeen.
  4.3 Toimituksen hyväksyminen. Asiakas on velvollinen tarkastamaan Palvelun välittömästi sen Asiakkaalle toimituksen tai julkaisun jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas reklamoi havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta tai julkaisusta. Toimitus katsotaan reklamaatiosta huolimatta hyväksytyksi, ellei Palvelussa ole kohdan 7.1 mukaista virhettä.
  4.4 Muutokset. Enirolla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toiminnallisuutta, laitevaatimuksia ja muita ominaisuuksia. Enirolla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, vastaa Asiakas tällaisista muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Eniro pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.
  4.5 Asiakkaan vaatimat muutokset. Asiakkaan vaatimista muutoksista Palveluun peritään Eniron määrittelemä maksu. Muutosten toteuttaminen edellyttää kuitenkin aina Eniron hyväksyntää muutosten toteuttamiselle.
  4.6 Kumppaneiden tekemät muutokset. Mahdolliset Eniron kumppaneiden ehtojen ja palvelujen muutokset sekä lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä tai määräyksistä johtuvat Palveluun vaikuttavat muutokset tulevat voimaan kyseisen tahon edellyttämässä aikataulussa.
  4.7 Käytettävyys. Palvelu on sopimusaikana aktiivinen ja käytettävissä lukuun ottamatta suunniteltuja katkoja, päivityksiä, muutoksia ja huoltoa. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että Palvelussa saattaa ilmetä poikkeamia, odottamattomia virheitä ja keskeytyksiä. Asiakkaalla ei ole oikeutta pyytää hyvitystä tai vahingonkorvausta virheen, palvelukeskeytyksen. toimintavian tai ylläpitoon liittyvän virheen tai viiveen vuoksi.
 5. AINEISTOT
  5.1 Asiakas vastaa toimittamastaan aineistosta ja oikeudestaan sen käyttöön ja levittämiseen. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Palveluun tai Palvelun toteuttamiseksi toimittamat tiedot ja aineistot ovat totuudenmukaisia ja ajantasaisia eivätkä loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Aineisto ei saa myöskään olla sopimatonta, loukkaavaa tai mainonnan eettisten sääntöjen vastaista. Asiakas vastaa toimittamansa aineiston käyttöön mahdollisesti tarvittavista immateriaalioikeuksista ja muista luvista.
  5.2 Koska Eniro ei sitoudu valvomaan Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Eniro ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Kuitenkin, jos Eniro, viranomainen tai kolmas osapuoli katsoo, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille taikka Eniron tai kolmannen saataville kiellettyä aineistoa, Enirolla on oikeus poistaa tällainen kielletty aineisto tai estää sen käyttö Asiakasta kuulematta.
  5.3 Eniro ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta ja Asiakkaalla on aina velvollisuus itse huolehtia aineistojensa ja tietojensa varmuuskopioinnista.
  5.4 Mikäli Eniroa tai sen alihankkijaa tai kumppania vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia perustuen siihen, että Asiakkaan aineisto ei täytä tässä Sopimuksessa esitettyjä ehtoja tai rikkoo lakeja, sääntöjä tai määräyksiä, tai vaatimus perustuu Palvelun virheelliseen käyttöön, Asiakkaan tahalliseen toimintaan tai merkittävästä huolimattomuudesta aiheutuneeseen virheeseen, Asiakas on velvollinen kustannuksellaan huolehtimaan Eniron ja kumppanin puolustuksesta sekä korvamaan kaikki Asiakkaan tai kumppanin kärsimät vahingot sekä väitetystä loukkauksesta maksettavaksi tuomitut korvaukset.
 6. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
  6.1 Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus. Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava Enirolle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tiedot Palvelun suorittamista varten ja ilmoitettava Enirolle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Enirolle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti toimitetun Palvelun soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa. Asiakkaan tulee viipymättä tehdä tarvittavat päätökset Eniron pyynnöstä. Asiakkaan tulee noudattaa osapuolten väliselle viestinnälle sovittuja vastausaikoja. Jos Asiakas ei vastaa ennalta määritettyjen aikataulujen mukaisesti tai ei muuten toimi edellä mainittujen velvollisuuksiensa mukaisesti, Asiakas ymmärtää ja hyväksyy sen, että Eniro tuottaa ja toimittaa Asiakkaan Palvelun parhaaksi katsomallaan tavalla.
  6.2 Asiakkaan viivästys. Jos Palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Enirolla oikeus periä Palvelusta Sopimuksen perusteella suoritettavat maksut myös tältä ajalta.
  6.3 Lain- ja sopimuksenmukaisuus. Asiakkaan tulee aina käyttää Palveluita sovellettavien lakien ja viranomaismääräysten sekä Sopimuksen mukaisesti.
 7. PALVELUN VIRHE JA PALVELUN YLLÄPITÄMINEN
  7.1 Palvelun virhe. Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista, vaatimuksista ja määrityksistä ja tällainen poikkeama vaikeuttaa olennaisesti tai estää Palvelun käyttämistä Sopimuksen mukaisesti. Eniron velvollisuutena on toimittaa Palvelut olennaisilta osin määrityksen mukaisesti tai, jos sellaisista ei ole sovittu, suorittaa Palvelut kohtuudella vaadittavalla huolellisuudella ja ammattitaidolla.
  7.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen. Eniro ylläpitää Palvelun käyttökunnossa Sopimuksen mukaisesti ja korjaa Palvelun virheet parhaan kykynsä mukaan ilman olennaista viivästystä. Enirolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen Palvelun muutos- tai parannustöitä tai yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. Eniro ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai muita vahinkoja. Eniron vastuu Palvelun virheestä käsittää vain virheellisesti suoritetun Palvelun uudelleen suorittamisen tai Eniron puolella olevasta syystä johtuvan virheellisen Palvelun korjaamisen.
 8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
  Henkilötietoja käsitellään osoitteessa https://www.0100100.fi/tietosuojakaytanto/ saatavilla olevan tietosuojalausekkeen mukaisesti. Palveluista vastaava Eniron kumppani saattaa toimia näiden ehtojen alaisesti EU:n / Euroopan talousalueen ulkopuolella, mikä voi tarkoittaa, että henkilötietoja käsitellään jossakin kolmannessa maassa. Eniro varmistaa, että henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 9. MAKSUT JA LASKUTUS
  9.1 Palvelusta maksettavat maksut ja muutokset. Asiakkaan tulee maksaa Enirolle Palvelusta ja sen käytöstä Sopimuksen mukaiset maksut Eniron määrittelemien laskutuskausien mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Ellei Tilausvahvistuksessa ole toisin todettu, Palveluilla ei ole peruuttamisoikeutta ja hinnat sekä muut ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Eniron hinnoittelu koskee vain Eniron palveluita. Asiakas on velvollinen itse selvittämään Palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten muiden kolmansien osapuolten palvelujen hinnoittelun näiltä osapuolilta.
  9.2 Muutokset. Enirolla on oikeus muuttaa hinnastojaan, hinnoittelurakennettaan sekä Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Mikäli Eniro toistaiseksi voimassa olevassa sopimussuhteessa korottaa Palveluistaan perittävää maksua tai muuttaa sopimusehtoja olennaisesti Asiakkaan kannalta sen asemaa heikentävällä tavalla, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa ko. Palvelu päättymään siten, että Palvelu päättyy korotuksen tai muutoksen voimaantulopäivänä.
  9.3 Muistutukset ja viivästykset. Mahdolliset Asiakkaan laskuun tai laskutukseen liittyvät muistutukset on tehtävä ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Enirolla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.
  9.4 Veloitustyypit. Riippuen Asiakkaan hankkimasta Palvelusta ja ellei Tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu, Eniro laskuttaa Asiakasta Palveluista seuraavasti:
  (i) perustamismaksut laskutetaan etukäteen välittömästi tilauksen ja sen jälkeen, kun Tilausvahvistuksessa mahdollisesti oleva peruutusaika on päättynyt;
  (ii) kiinteähintainen Palvelu laskutetaan etukäteen ennen Palvelun toimittamista, kuitenkin enintään 12 kuukauden jaksolta kerrallaan.
  (iii) transaktiopohjaiset Palvelut, joille on myös voitu asettaa budjetti, laskutetaan toteuman mukaan kuukausittain jälkikäteen.
  Tilausvahvistuksessa voidaan määritellä Palveluun sovellettava laskutustyyppi ja mahdolliset poikkeukset edellä mainittuihin laskutusperiaatteisiin.
 10. KUSTANNUSTEN JA VAHINKOJEN KORVAAMINEN
  10.1 Eniron tuottamuksesta aiheutuneet vahingot. Eniro on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Eniron tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan oikeaksi osoittamista välittömistä vahingoista. Mukaan lukien kaikki erilaiset korvausvaatimusperusteet (ml. myös hinnanalennusvaatimus), Eniron vastuu määrällisesti rajoittuu kuitenkin aina rikkomuksen kohteena olevan Palvelun kyseisen kuukauden laskutuksen määrään (pois lukien mahdolliset kolmannelle osapuolelle, kuten Google tai Facebook, suoritetut maksut) ja kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään tuhanteen (1.000) euroon kutakin vahinkotapahtumaa ja vahinkoperustetta kohden.
  10.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset. Eniro ei korvaa Asiakkaalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten saamatta jäänyttä voittoa, kateostovahinkoa, tulonmenetystä tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukseen perustuvaa tai liittyvää vahinkoa. Eniro ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista (kuten esimerkiksi teleoperaattoreiden tai muiden yritysten tai kolmansien toimittamien tietojen virheellisyydestä) johtuvia vahinkoja, eikä Enirosta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja. Eniron vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 10 mainittujen vahinkojen korvaamiseen.
  10.3 Tietojen muuttuminen ja katoaminen. Asiakas on aina itse velvollinen vastaamaan tietojensa varmuuskopioinnista. Eniro ei vastaa mistään Asiakkaan kärsimistä tietojen muuttumiseen tai katoamiseen liittyvistä vahingoista, vaikka tiedot olisivat muuttuneet tai kadonneet Palvelujen tuottamisen yhteydessä tai muuten Eniron toimesta.
  10.4 Vahingonkorvauksen vaatiminen. Vahingonkorvausta on vaadittava Enirolta yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi vahingonkorvauksen perusteena olevan rikkomuksen tai, kun Asiakkaan olisi rikkomus pitänyt havaita.
  10.5 Asiakkaan vastuu. Mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta, esimerkiksi käyttää Palvelua ja/tai sen kautta vastaanottamiaan tietoja vastoin Sopimusta, Asiakas sitoutuu täysimääräisesti korvaamaan Enirolle ja sen alihankkijoille aiheutuneen vahingon.
 11. PALVELUN KESKEYTTÄMINEN
  Enirolla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos Asiakas olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan tai, jos Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Eniron erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä. Enirolla oikeus periä Palvelusta Sopimuksen perusteella suoritettavat maksut keskeytyksen ajalta. Jos Asiakas tekee laskusta Enirolle perustellun muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan eräpäivään mennessä, Enirolla ei ole oikeutta sulkea Palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.
 12. PALVELUJEN JA SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN
  12.1 Palvelujen irtisanominen. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu ilmoittamalla siitä Enirolle soittamalla asiakaspalveluun. Irtisanominen koskee lähtökohtaisesti ainoastaan yksittäistä irtisanottua Palvelua, jollei Eniro Palvelujen yhteenliitynnän vuoksi edellytä useamman Palvelun yhtäaikaista irtisanomista. Palvelu on määräaikaisena voimassa tilausvahvistuksella mainitun ajan tilausvahvistukseen merkitystä tilausjakson alkupäivästä, minkä jälkeen Palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana alkuperäisen määräaikaisjakson mittaisissa jaksoissa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu kunkin määräaikaisjakson loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta kohdassa 12.2. kuvatulla tavalla. Muiden kuin kohdassa 12.2 määriteltyjen Palvelujen osalta Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu kunkin määräaikaisjakson loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen jakson päättymistä.
  12.2 Tiettyjen Palvelujen voimassaoloaika. Ellei Tilausvahvistuksessa ole mainittu tilausjakson mittaa tai toisin määritelty,
  (i) Palvelu on määräaikaisena voimassa 12 kuukautta tilausvahvistukseen merkitystä tilausjakson alkupäivästä, minkä jälkeen Palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu kunkin määräaikaisjakson loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen jakson päättymistä.
  (i) Kotisivutuotteet-tyypin Palvelu on määräaikaisena voimassa 24 kuukautta tilausvahvistukseen merkitystä tilausjakson alkupäivästä, minkä jälkeen Palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden jaksoissa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu päättymään kunkin määräaikaisjakson loppuun ilmoittamalla irtisanomisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen jakson päättymistä.
  12.3 Sopimuksen irtisanominen. Edellyttäen, että Asiakkaalla ei ole voimassa olevia Palveluja, kumpikin Osapuoli on oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen välittömin vaikutuksin ilmoituksella toiselle Osapuolelle.
  12.4 Sopimuksen välitön päättäminen. Enirolla on oikeus päättää Sopimus välittömin vaikutuksin ilmoituksella, mikäli Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen perusteella perittävää maksua viimeistään 30 päivän kuluessa eräpäivästä lukien. Osapuolella on oikeus ilmoituksella toiselle osapuolelle päättää Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin, jos:
  (i) toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan, eikä kolmenkymmenen (30) päivän sisällä osapuolen huomautuksesta korjaa rikkomustaan; tai
  (ii) toinen osapuoli on asetettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi, eikä osapuoli viidessä (5) päivässä vaatimuksesta aseta turvaavaa vakuutta; tai
  (iii) toinen osapuoli on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi, tai
  (iv) toinen osapuoli ei ylivoimaisen esteen johdosta kykene suoriutumaan tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan edellyttäen, että sellainen este on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää.
  Osapuolen päätettyä Sopimuksen edellä kuvatun mukaisesti, kaikki Sopimuksen alaiset Palvelut päättyvät päättymishetkellä.
  12.5 Palvelun tuottamisen lopettaminen. Enirolla on oikeus lopettaa Palvelun tai jonkin sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Enirolla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle.
  12.6 Kolmannen osapuolen tuotteet ja palvelut. Jos Eniro jostakin syystä ei kykene jatkamaan kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun tarjoamista osana Palveluja, tai tämä ei enää ole operatiivisesti kannattavaa, Enirolla on oikeus irtisanoa se Palvelu, joka on riippuvainen kyseisen kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun käytöstä. Tällaisessa tapauksessa Eniro palauttaa Asiakkaalle kaikki summat, jotka Asiakas on etukäteen maksanut siltä ajalta, jona Palvelu ei ole enää käytettävissä. Kummallakaan osapuolella ei ole kyseisen palautuksen lisäksi muita vastuita Palvelun irtisanomisesta johtuen.
  12.7 Oikeuksien lakkaaminen: Ellei Sopimuksessa toisin määrätä, kaikki Eniron Asiakkaalle Sopimuksen nojalla myöntämät oikeudet lakkaavat Sopimuksen päättymispäivänä.
 13. IMMATERIAALIOIKEUDET
  Asiakkaan toimittaessa Enirolle omia aineistojaan Asiakas myöntää Enirolle sekä sen alihankkijoille ja kumppaneille ei-yksinomaisen, rojaltittoman, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, ikuisen ja siirrettävän oikeuden, mukaan lukien oikeuden alilisensointiin, Asiakkaan aineistoon Sopimuksen mukaisien velvollisuuksien täyttämiseksi Palvelun tuottamiseksi. Eniro myöntää Asiakkaalle kyseisen Palvelun keston ajaksi ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää Eniron Asiakkaalle luomaa tai muuten hankkimaa aineistoa Palvelujen käyttämiseksi. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää tällaista aineistoa muussa yhteydessä tai muuhun tarkoitukseen. Tällä Sopimuksella ei siirretä immateriaalioikeuksia toiselle osapuolelle. Kaikki Enirolle Palvelujen tuottamisen yhteydessä syntyvät tai sitä ennen syntyneet immateriaalioikeudet kuuluvat yksinomaisesti Enirolle.
 14. IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSET
  14.1 Eniron vastuu immateriaalioikeuksista ja oikeuksien puolustaminen. Eniro vastaa siitä, että sen toimittama Palvelu (ml. Eniron Asiakkaalle luoma aineisto) ei loukkaa Sopimuksen solmimishetkellä voimassa olevia kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia Suomessa. Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Eniron toimittaman Palvelun käyttäminen loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Eniro huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakkaan puolustuksesta ja korvaa Asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Eniron vastuun edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa Enirolle vaateista heti niistä tiedon saatuaan, valtuuttaa Eniron huolehtimaan Asiakkaan eduista ja antaa Enirolle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun.
  14.2 Todetun loukkauksen korjaaminen. Jos kohdan 14.1 mukainen immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai, jos Eniro katsoo loukkauksen todennäköiseksi, Eniro harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden Palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa Palvelun toisella vastaavalla palvelulla, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa Palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Enirolla on tällöin myös oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Eniron vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 14 mukaisiin toimenpiteisiin.
  14.3 Vastuunrajoitus. Eniro ei vastaa Asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty Sopimuksen vastaisesti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että Palvelua käytetään yhdessä jonkun muun tahon toimittaman tai Asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Eniron antamia ohjeita.
 15. LUOTTAMUKSELLISUUS
  Osapuolet sitoutuvat siihen, että ne pitävät kaiken toiselta osapuolelta tämän Sopimuksen perusteella saadun kaupallisen, taloudellisen, teknisen tai muun luonteeltaan luottamuksellisen tiedon (jäljempänä ”Luottamuksellinen Tieto”) salassa Sopimuksen voimassaoloajan ja viiden (5) vuoden ajan Sopimuksen päättymispäivästä lukien. Lisäksi osapuolet sitoutuvat siihen, ettei luovuta Luottamuksellista Tietoa tai sen osaa millään tavalla kolmannelle osapuolelle (pl. Eniron konserniyhtiöt) tai käytä tällaista tietoa muuten kuin Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla tai sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Osapuoli sitoutuu käsittelemään toiselta osapuolelta saamaansa Luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin omia luottamuksellisia tietojaan. Osapuoli rajoit-taa Luottamuksellisen Tiedon jakelun vain niille henkilöille, joille Luottamuksellisen Tiedon saanti on välttämätöntä sopimusvelvoitteidensa täyttämiseksi.
  Sopimuksen päätyttyä Asiakkaan tulee toimittaa Enirolle seitsemän (7) päivän kuluessa Eniron pyynnöstä kaikki sen hallussa tai kontrollissa oleva Luottamuksellinen Tieto, tai Eniron näin pyytäessä hävittää kyseiset Luottamukselliset Tiedot kaikista arkistoista ja tallenteilta, jotka ovat sen hallussa tai kontrollissa.
 16. REFERENSSIOIKEUS
  Riippumatta kohdan 15 ehdoista, Enirolla on oikeus käyttää Asiakkaan toiminimeä referenssinä myynninedistämis- ja markkinointitoiminnassaan ja Eniro voi myös viitata markkinoinnissaan yleisellä tasolla Asiakkaalle toimitettaviin Palveluihin.
 17. RIITOJEN RATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI
  Sopimuksen sisältöön, sen syntyyn ja pätevyyden arvioimiseen sekä Sopimukseen liittyviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säädöksiä. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Tampere, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.
 18. YLIVOIMAINEN ESTE
  Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (Force Majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, kolmannen osapuolen aiheuttamaa kaapelivauriota taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle välittömästi.
 19. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Eniron etukäteen antamaa suostumusta. Enirolla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Enirolla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen Asiakas voi suorittaa maksut pätevästi ainoastaan siirronsaajalle.
 20. SOPIMUSEHTOJEN VOIMASSAOLO
  Enirolla on oikeus muuttaa näitä Sopimusehtoja. Mikäli ehtojen muutos olennaisesti heikentää Asiakkaan asemaa, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään siten, että Sopimus päättyy muuttuneiden Sopimusehtojen voimaantulopäivänä. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantuloajankohdasta alkaen.

Ehdot päivitetty, voimassa 8.5.2024 alkaen