0100100 Puhelin & SMS  -tietopalvelun käyttöehdot

1         Palveluntarjoaja ja nämä käyttöehdot

Palveluntarjoaja:
Dynava Oy (y-tunnus: 0100130-4)
Valimotie 9-11
00380 Helsinki

Näitä yleisiä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Palveluntarjoajan puhelimitse ja tekstiviestitse saatavilla olevaan haku- ja yhteystietopalveluun, jonka kautta palvelua käyttävä henkilö voi hakea, selvittää ja vastaanottaa tietoja suomalaisista sekä rajatusti ulkomaisista yhteystiedoista, puhelinnumeroista, nimistä ja osoitteista, joukkoliikenteen aikatauluista ja reiteistä, rekisterinumeron perusteella saatavista ajoneuvotiedoista sekä mahdollisista muista kulloinkin tarjolla olevista tiedoista siten kuin verkkosivuilla www.0100100.fi (”Verkkosivut”) tarkemmin ilmoitetaan (jäljempänä ”Palvelu”). Nämä Käyttöehdot muodostavat sopimuksen, jonka osapuolia ovat Palveluntarjoaja ja Palvelua käyttävä yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö (jäljempänä ”Asiakas”).

2         Sopimuksen syntyminen ja voimassaolo

Näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus Palvelusta (”Sopimus”) syntyy ja Palvelun suorittaminen alkaa Asiakkaan ottaessa yhteyttä Palveluun puhelimitse tai tekstiviestin välityksellä, minkä jälkeen Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa Palvelua. Ottamalla yhteyttä Palveluun Asiakas hyväksyy Sopimuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.

Sopimus on voimassa Palvelun käytön ajan. Tarkoituksensa tai luonteensa puolesta voimaan jääviksi tarkoitetut Sopimuksen ehdot jäävät kuitenkin voimaan Sopimuksen päättymisestä huolimatta (esimerkiksi Palvelun käytöstä perittäviä maksuja koskevat ehdot, korvausvastuun rajoitukset sekä Asiakkaalle luovutettua tietoaineistoa koskevat käyttörajoitukset).

3         Palvelun tuottaminen

3.1         Palvelun tuottaminen ja sisältö

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamisessa. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, Asiakas vastaa tällaisista muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista Verkkosivuilla kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun ”sellaisena kuin se on”, mukaan lukien sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja muilla ominaisuuksilla varustettuna kuin se kulloinkin on saatavilla. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toiminnallisuutta, laitevaatimuksia ja muita ominaisuuksia.

3.2         Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden ja yhteyksien hankkimisesta ja toimintakunnosta, joiden käyttöä Palvelu edellyttää. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelumaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista sekä muista kuluista.

Palvelun käytön edellytyksenä on kytkettynä oleva puhelinliittymä. Puhelinliittymässä ei tule olla kytkettynä estopalveluja, jotka estävät liikenteen palvelunumeroon.

4         Palvelun käyttö ja sen rajoitukset

Asiakas saa käyttää Palvelua, sen kautta saatavia tietoja sekä muuta aineistoa ainoastaan tämän Sopimuksen mukaisesti, Sopimuksen määrittelemään käyttötarkoitukseen ja Sopimuksen nimenomaisesti sallimilla tavoilla. Kaikki Palvelun ja sen tarjoamiseksi hyödynnettävien tietokantojen ja muun aineiston sekä niiden muutettujen versioiden omistus- ja immateriaalioikeudet (esimerkiksi tietokanta- ja luettelo-oikeus, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) säilyvät Palveluntarjoajalla sekä sen alihankkijoilla, yhteistyökumppaneilla, lisenssinantajilla ja/tai muilla kolmansilla osapuolilla, eikä tällä Sopimuksella miltään osin luovuteta tällaisia oikeuksia tai anneta niihin perustuvia lisenssejä.

Asiakkaan tulee käyttää Palvelua siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppaneille tai muille osapuolille. Asiakkaan Palvelun käyttö ei saa olla muutoinkaan lain tai hyvän tavan vastaista. Mikäli Asiakas käyttää mitään Palvelun kautta hankkimistaan tiedoista markkinointi- tai myynninedistämistarkoituksiin, Asiakkaan on huolehdittava, että toiminnassa noudatetaan asianmukaisesti suoramarkkinointikieltoja (esimerkiksi käyttämällä Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton Robinson-rekisteriä).

Asiakas sitoutuu myös (i) käyttämään Palvelua vain sen kautta saatavilla olevien tietojen tavanomaiseen hakuun, selvittämiseen ja vastaanottamiseen Asiakkaan omia tarkoituksia varten, (ii) käsittelemään Palvelun kautta saamiaan henkilötietoja ainoastaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalainsäädännön sallimilla tavoilla sekä (iii) muutoinkin noudattamaan Palvelun ja sen kautta saatujen tietojen hyödyntämisessä kulloinkin Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaismääräyksiä sekä mahdollista Asiakkaan toimialan vakiintunutta itsesääntelyä.

Mahdolliset yhteistyökumppaneiden (esim. Suomen Numeropalvelu Oy) ehtojen muutokset sekä lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä tai määräyksistä johtuvat Palveluun vaikuttavat muutokset tulevat voimaan kyseisen tahon edellyttämässä aikataulussa ja Palveluntarjoajan päivitettyä sopimusehtojaan vastaamaan edellä mainittuja muutoksia tai vaatimuksia.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman erillistä Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta käyttää Palvelua eikä sen sisältämiä tietoja Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen taikka jälleenmyydä tai muuten luovuttaa Palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältämiä tietoja muuhun vastaavaan kaupalliseen tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua minkään oman palvelunsa osana ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää tai luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja tai niiden osia Palvelun tavanomaista käyttöä lukuun ottamatta. Asiakkaalla ei ole oikeutta liittää Palvelua automaattisesti osaksi omaa tai kolmannen osapuolen järjestelmää siten, että Palvelun kautta saatava tieto välittyisi eteenpäin toiseen järjestelmään tai sen osaksi.

5         Palvelun virhe ja Palvelun ylläpitäminen

5.1         Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista, vaatimuksista ja määrityksistä ja tällainen poikkeama vaikeuttaa olennaisesti tai estää Palvelun käyttämisen Sopimuksen mukaisesti.

5.2         Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

Palveluntarjoaja pyrkii varmistamaan, että Palvelu on Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä, sekä pyrkii korjaamaan Palvelun virheet parhaan kykynsä mukaan ilman olennaista viivästystä. Palveluntarjoaja pyrkii myös pitämään Palvelun tarjoamiseksi hyödynnettävät tietokannat kattavina ja ajantasaisina. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun ja tietokantojen ajantasaisuudesta eikä niiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta tai virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Verkkosivuilla mahdollisesti esillä olevien muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen Palvelun muutos- tai parannustöitä tai yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten taikka vastaavista syistä. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja tiedottaa keskeytyksestä harkintansa ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai muita vahinkoja.

5.3         Vastuu virheestä

Palveluntarjoajan vastuu Palvelun virheestä rajoittuu joka tapauksessa vain virheellisesti suoritetun Palvelun uudelleen suorittamiseen.

6         Maksut

6.1         Palvelusta perittävät maksut ja niiden muuttaminen

Palveluntarjoaja laskuttaa Asiakasta Verkkosivuilla kulloinkin esitetyn hinnaston mukaisesti teleyritysten laskutuksen yhteydessä operaattorin matkapuhelinlaskulla. Palvelulla ei ole peruuttamisoikeutta, ja hinnat sekä muut ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajan hinnoittelu koskee vain Palveluntarjoajan palveluja. Asiakas on velvollinen itse selvittämään puhelinoperaattoreiden ja mahdollisten Palvelun käyttämistä varten tarpeellisten muiden kolmansien osapuolten palvelujen hinnoittelun näiltä osapuolilta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnastojaan, hinnoittelurakennettaan sekä Palvelun käytöstä veloitettavia maksuja ilmoittamalla tästä Verkkosivuilla ja muilla harkitsemillaan tavoilla. Asiakkaan vastuulla on tarkistaa ajantasainen hinnasto Verkkosivuilta ennen Palvelun käyttöä.

Siinä tapauksessa, että Palveluntarjoajalla on tavanomaisen laskutustapansa lisäksi tähän poikkeuksellisesti Sopimuksesta johtuva tarve, Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa mille tahansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen Asiakas voi suorittaa maksut pätevästi ainoastaan siirronsaajalle.

7         Vastuu

7.1         Vastuunrajoitus

Ellei näissä Käyttöehdoissa ole nimenomaisesti muuta määrätty, Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun soveltuvuutta ja toiminnallisuutta tietyn tehtävän suorittamista varten tai tiettyyn tarkoitukseen, eikä muullakaan tavoin vastaa Palvelun sisällöstä, toiminnallisuudesta, saatavuudesta, luotettavuudesta tai virheettömyydestä, mukaan lukien esimerkiksi siitä, että mikään Asiakkaan hakema tieto olisi löydettävissä Palvelun avulla.

Palveluntarjoaja rajoittaa vastuunsa kaikista epäsuorista ja välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, kateostovahingosta, tulon tai tiedon menetyksestä tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukseen liittyvistä vahingoista lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Lain sallimissa rajoissa Palveluntarjoajan kokonaisvastuu näihin Käyttöehtoihin perustuvista vaatimuksista rajoittuu aina Asiakkaan Palveluntarjoajalle virheen voimassaoloajalta Palvelusta maksamien käyttömaksujen suuruuteen ja kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään tuhanteen (1.000) euroon.

Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

7.2         Asiakkaan vastuu

Mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta, esimerkiksi käyttäen Palvelua ja/tai sen kautta vastaanottamiaan tietoja vastoin tämän Sopimuksen ehtoja, Asiakas sitoutuu täysimääräisesti korvaamaan Palveluntarjoajalle tästä aiheutuneen vahingon, mukaan lukien Palveluntarjoajalle koituneen, Palvelun ja/tai sen kautta Asiakkaan vastaanottamien tietojen oikeudettomasta käytöstä Asiakkaan ja/tai asianomaisten tosiasiallisten edunsaajien saamaa taloudellista hyötyä vastaavan vahingon.

7.3         Ylivoimainen este

Tässä luvussa (Vastuu) tarkoitettua vastuuta ei synny, jos se osapuoli, jota vaaditaan vastuuseen, voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta-arvaamaton syy, johon kyseinen osapuoli (tai sen alihankkija) ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voitu välttää.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa myöskään, jos tähän Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai toimivaltaisen viranomaisen määräystä.

7.4         Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Palveluntarjoajalta kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi vahingonkorvauksen perusteena olevan virheen tai kun Asiakkaan olisi virhe pitänyt havaita.

8         Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia (pois lukien lainvalintasäännöt, jotka johtaisivat jonkun muun maan lain soveltamiseen).

Tästä sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli neuvotteluissa ei löydetä ratkaisua kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa osapuolen asiaa koskevasta kirjallisesta ilmoituksesta toiselle osapuolelle, ratkaistaan erimielisyys ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Asiakas on kuluttaja, Asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot sekä tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internet-sivuilta: https://www.kuluttajariita.fi/