Julkaisu- ja sopimusehdot

1. Julkaisu- ja sopimusehtojen soveltamisala.
Näitä ehtoja sovelletaan Oy Eniro Finland Ab:n (Julkaisija) julkaistessa yritysasiakkaan (Asiakas) yhteystietoja, kuvia, ilmoituksia ja muuta aineistoa (Aineisto) numeropalvelussaan ja sähköisissä palveluissaan (Palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluja koskeviin kirjallisiin ja suullisiin tilauksiin ja muihin Palveluja koskeviin sopimuksiin, ellei muuta ole sovittu. Lisäksi mitä näissä ehdoissa on sanottu Aineistosta ja tilauksista, sovelletaan myös Julkaisijan Palveluissaan julkaisemiin Asiakkaiden verkkomainoksiin.

2. Sopimuksen syntyminen.
Sopimus Aineiston julkaisemisesta syntyy Asiakkaan tehdessä tilauksen. Tilaus voidaan tehdä kirjallisesti tai suullisesti. Asiakas saa Julkaisijalta tilauksesta erillisen tilausvahvistuksen, jota ei tarvitse allekirjoittaa eikä palauttaa, jollei tilausvahvistuksessa ole siitä erillistä merkintää tai allekirjoittamisesta on toisin sovittu Julkaisijan ja Asiakkaan välillä. Tilausvahvistuksen palauttamatta jättäminen ei vapauta Asiakasta suullisen sopimuksen velvoitteista.

3. Aineiston julkaiseminen.
Aineisto julkaistaan Julkaisijan Palveluissa Julkaisijan kulloinkin voimassa olevan toteutuskäytännön ja näiden ehtojen mukaisesti, ellei osapuolten kesken ole muuta sovittu. Hyväksyessään Aineistonsa julkaisemisen, Asiakas sitoutuu näihin julkaisu- ja sopimusehtoihin ja on velvollinen niitä noudattamaan.

4. Peruutusoikeus.
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa tai lisätilauksensa kokonaan tai osittain seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen kirjauspäivästä tai kestotilauksen osalta neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen kirjauspäivästä ilmoittamalla siitä Julkaisijalle kirjallisesti. Jos peruutus tai osaperuutus tehdään tämän määräajan jälkeen, on Julkaisijalla oikeus periä Asiakkaalta sata (100) prosenttia tilauksen peruutetun osan verottomasta hinnasta peruutuskuluina.  Asiakkaan peruutettua tilauksensa ei Aineistoa julkaista Julkaisijan Palveluissa.

5. Palveluiden voimassaolo ja tilauksen irtisanominen.
Tilaukset ovat voimassa 12 kk, jollei erikseen ole kirjallisesti muuta sovittu. Tilaus päättyy määräajan päätyttyä ilman eri ilmoitusta. Määräaikaista tilausta ei voida irtisanoa määräajan kuluessa. Määräaikaisen tilauksen peruutukseen sovelletaan, mitä kohdassa 4 on sanottu peruutusoikeudesta.

6. Muutosten tekeminen.
Asiakkaalla on oikeus tehdä tilaamaansa Aineistoon sellaisia perusteltuja muutoksia, jotka eivät vaikuta tilauksen arvoon. Julkaisijalla on oikeus veloittaa Asiakkaalta muutostyöstä aiheutuneet kohtuulliset kulut. Asiakkaan vastuulla on toimittaa muut Aineistoa koskevat muutokset Julkaisijalle heti muutoksen tapahduttua.

7. Asiakkaan vastuu.
Asiakas vastaa Aineiston sisällöstä kaikilta osin. Aineisto ei saa olla lain, hyvän tavan tai mainonnan eettisten sääntöjen vastainen. Asiakas hankkii kaikki Aineiston sisältöön mahdollisesti tarvittavat immateriaalioikeudet ja muut luvat. Kahden tai useamman Asiakkaan yhteisen Aineiston sisällöstä ja maksuista vastaa tilauksen tehnyt osapuoli.

8. Aineiston käyttöoikeus.
Asiakas antaa Julkaisijalle oikeuden käyttää ja tarvittaessa tehdä muutoksia Aineistoon sen julkaisemiseksi Palveluissa. Asiakkaan Julkaisijalle toimittamaa Aineistoa ei palauteta, ellei asiasta ole toisin sovittu. Julkaisijalla on oikeus sisällyttää Aineisto tai sen osia kaikkiin palveluvalikoimassaan oleviin palveluihin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Lisäksi Julkaisijalla on oikeus välittää Aineistoa asiakas- ja suoramarkkinointirekistereihin, ellei Asiakas sitä erikseen kiellä. Asiakas myöntää Julkaisijalle Asiakkaan toimittamaan Aineistoon käyttöoikeudet korvauksetta, sisältäen oikeuden voimassa olevan lainsäädännön rajoissa luovuttaa tietoja kolmannelle.

9. Julkaisijan oikeudet.
Julkaisijalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta Aineistoa, joka on ristiriidassa lain, hyvien tapojen tai mainonnan eettisten säännösten kanssa. Julkaisijalla on lisäksi Asiakkaan maksuhäiriötilanteissa oikeus olla julkaisematta Aineistoa. Mikäli Asiakkaan tilauksessa mainittua toimialaa ei ole Julkaisijan Palveluissa, on Julkaisijalla oikeus sijoittaa Aineisto lähinnä vastaavan toimialan alle. Julkaisijalla on oikeus muuttaa Palveluidensa toimialaotsikointia. Julkaisijalla on oikeus muuttaa tarjoamiensa Palveluiden valikoimaa, sisältöä, toimintaa ja kuvauksia. Tässä kohdassa 9 mainituissa tilanteissa Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tai muuhun hyvitykseen.

10. Julkaisijan vastuu ja korvausvelvollisuus.
Jos Asiakas havaitsee virheen tai puutteen Aineistossa sen julkaisemisen jälkeen, on Asiakkaan ilmoitettava tästä Julkaisijalle kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään kolmen (3) kuukauden Aineiston julkaisemisesta Palvelussa. Julkaisija korjaa virheet mahdollisimman pian. Jos Asiakas on havainnut virheen hänelle tilauksen tarkastusta varten lähetetyssä tilausvahvistuksessa, mutta hän ei ole virhettä tässä vaiheessa korjannut, ei Asiakkaalla ole oikeutta korvaukseen. Julkaisijan korvausvelvollisuus Aineiston poisjäämisestä, viivästyksestä, Aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai muista sen kaltaisista seikoista rajoittuu aina virheellisen, puutteellisen tai viivästyneen Aineiston arvoon virheen, puutteen tai viivästyksen esiintymisajalta. Julkaisija ei vastaa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten voiton tai tulon menetyksistä, muusta elinkeinonharjoittamisen häiriintymisestä, eikä kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista. Mikäli Aineistoa ei voida julkaista tuotannollisista tai toiminnallisista syistä, tai Asiakkaan puolella olevasta syystä, ei Julkaisija ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Julkaisijalla on oikeus ottaa sähköinen palvelu tilapäisesti pois käytöstä huollon, ylläpidon tai muun vastaavan syyn takia. Julkaisija ei vastaa käyttökatkosten mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Julkaisija ei myöskään vastaa Palveluiden käyttäjien mahdollisesti aiheuttamista Asiakkaalle kuuluvien immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien loukkauksista. Julkaisijalle ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Palvelusta kuin mitä tässä kohdassa on sanottu.

11. Hinnat ja laskutus.
Palveluiden julkaisuhinnat on ilmoitettu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai vuosittain vahvistettavassa hinnastossa. Arvonlisävero lisätään hinnaston mukaiseen tai erikseen ilmoitettuun hintaan. Laskutus tapahtuu sopimuksen mukaan, tai Aineiston tai Palvelun julkaisun yhteydessä. Laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää netto tai sopimuksen mukainen. Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen.

12. Immateriaalioikeudet.
Julkaisijalla on omistusoikeus ja kaikki lainsäädännön mukaiset immateriaalioikeudet julkaisemiinsa Palveluihin ja niiden osiin. Nämä oikeudet kattavat muun muassa tekijänoikeuden tietokoneohjelmiin ja Asiakkaan Aineistoista koottuihin tietokantoihin ja luetteloihin. Julkaisijalla on tekijänoikeus Asiakkaalle valmistamaansa Aineistoon, eikä Asiakkaalla ole lupaa luovuttaa sitä kolmannelle tai muulla tavoin hyödyntää vastaavissa tuotteissa tai palveluissa ilman Julkaisijan antamaa kirjallista suostumusta.

13. Sopimuksen siirto.
Julkaisijalla on oikeus siirtää Asiakkaan ja Julkaisijan välinen sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle ilman eri ilmoitusta.

14. Sopimuksen purkaminen.
Jos Asiakas eräpäivänä jättää suorittamatta laskun tilaamistaan Palveluista tai Aineistoista, on Julkaisijalla oikeus purkaa sopimus, jolloin kaikki Asiakkaan maksulliset Aineistot poistetaan välittömästi palveluista.

15. Riitojen ratkaisu.
Tilauksesta, Palvelusta, Aineistosta tai niihin liittyvästä seikasta johtuvat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa, jollei sovintoa saada aikaan muulla tavoin.

16. Ehtojen voimassaolo.
Nämä ehdot tulevat voimaan 1.1.2014 ja korvaavat aikaisemmat Palveluita koskevat ehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Julkaisijalla on oikeus muuttaa yleisiä julkaisu- ja sopimusehtoja, Palveluiden hintoja ja maksuperusteita.

 

Sopimusehtomme yritysasiakkaille