Eniro Finlandin 0100100-tuotteiden ja -palveluiden yleiset sopimusehdot

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Yleiset Sopimusehdot”) sovelletaan Eniro Finlandin (jäljempänä Eniro) Asiakkaalle toimittamiin yhteystietotuotteisiin ja -palveluihin, joita ovat muun muassa yhteydet, järjestelmät, tietokannat, edellä mainittujen käyttöoikeudet ja muut sähköiset yhteystietopalvelut (jäljempänä ”Palvelu”). Näiden Yleisten Sopimusehtojen osapuolia ovat Eniro ja Palvelua käyttävä tai jälleenmyyvä yritys, yhteisö tai yksityinen henkilö (jäljempänä ”Asiakas”). Näitä Yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan, ellei Eniron ja Asiakkaan välillä ole kirjallisesti toisin sovittu. Yleiset Ehdot soveltuvat tällä sivustolla esiteltäviin Eniron tarjoamiin Palveluihin, ellei tiettyä Palvelua koskevien ohjeiden yhteydessä nimenomaisesti toisin mainita. Muiden palveluntarjoajien tällä sivustolla esiteltävien palvelujen sopimusehdoista ja palvelua koskevista tiedoista vastaa kyseinen palveluntarjoaja.

2. Sopimuksen syntyminen

Osapuolet tekevät pääsääntöisesti Palvelusta kirjallisen sopimuksen. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen tai kun Eniro on hyväksynyt Asiakkaan tekemän tilauksen. Sopimus voi syntyä myös Asiakkaan ottaessa yhteyttä Palveluun tai vastaanottamalla Palvelun puhelimitse, tekstiviestin välityksellä, tai muulla vastaavalla tavalla, joissa tapauksissa Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa Palvelua.

Palveluissa, jotka tarjotaan erikseen ladattavien ja asennettavien sovellusten kautta ja, joiden osalta ei ole tehty erillistä kirjallista sopimusta tai tilausta, sopimus syntyy, kun Asiakas lataa tai asentaa päätelaitteelleen kyseisen sovelluksen. Ellei mahdollisista erillisistä käyttöehdoista muuta ilmene, Asiakkaalla ei tämän jälkeen ole oikeutta peruuttaa Palvelua.

Allekirjoittamalla sopimuksen tai tilauksen tai lataamalla ja asentamalla sovelluksen tai ottamalla yhteyttä Palveluun ja/tai vastaanottamalla Palvelun edellä mainituin tavoin Asiakas hyväksyy Palvelua koskevan sopimuksen, sisältäen nämä Yleiset Sopimusehdot, mahdolliset Palvelun käyttö- ja erityisehdot sekä muut liitteet (jäljempänä kaikki yhdessä ”Sopimus”) ja sitoutuu noudattamaan Sopimusta.

3. Palvelun toimittaminen

3.1 Toimitusaika

Eniro on velvollinen toimittamaan Palvelun sovittuna aikana, ellei se Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuen esty tai ole mahdotonta ylivoimaisen esteen vuoksi. Jos toimitusajasta ei ole erikseen sovittu, Eniro on velvollinen toimittamaan Palvelun kohtuullisessa ajassa Sopimuksen syntymisestä.

3.2 Toimituksen hyväksyminen

Asiakas on velvollinen tarkastamaan Palvelun välittömästi toimituksen jälkeen. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, ellei Asiakas reklamoi havaituista virheistä kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Toimitus katsotaan reklamaatiosta huolimatta hyväksytyksi, ellei palvelussa ole kohdan 8.1 mukaista virhettä. Tarkastuksesta aiheutuneet kustannukset sekä palveluun kuulumattomien testausten kustannukset ovat Asiakkaan vastuulla.

3.3. Asiakkaan myötävaikutusvelvollisuus

Asiakkaan tulee myötävaikuttaa parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimittamiseen. Asiakkaan on annettava Enirolle hyvissä ajoin riittävät ja oikeat tekniset tiedot ja muut tarvittavat tiedot Palvelun suorittamista varten ja ilmoitettava Enirolle hyvissä ajoin muutoksista antamissaan tiedoissa sekä muista Palvelun suorittamisen kannalta tarpeellisista seikoista. Asiakas vastaa Enirolle antamistaan tiedoista, ohjeista ja määräyksistä sekä näiden mukaisesti toimitetun Palvelun soveltuvuudesta käyttötarkoitukseensa.

3.4 Asiakkaan viivästys

Jos Palvelua ei ole voitu toimittaa Asiakkaasta johtuvasta syystä, on Enirolla oikeus periä Palvelusta Sopimuksen perusteella suoritettavat maksut myös tältä ajalta.

4. Palvelun tuottaminen

4.1 Palvelun tuottaminen ja sisältö

Enirolla on oikeus tuottaa Sopimuksen mukainen Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää alihankkijoita Palvelun tuottamisessa. Enirolla on oikeus tehdä Palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, vastaa Asiakas tällaisista muutoksista aiheutuneista kustannuksista. Eniro pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista Palvelun muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Asiakkaan vaatimista muutoksista Palveluun peritään Eniron määrittelemä maksu. Muutosten toteuttaminen edellyttää kuitenkin aina Eniron hyväksyntää muutosten toteuttamiselle.

Palvelun sisältö ja siihen sovellettavat ehdot määräytyvät Sopimuksen mukaisesti. Palvelukuvauksissa, esittelylehtisissä tai muussa markkinointimateriaalissa esitetyt tiedot eivät ole Palvelun määrityksiä tai sopimusehtoja, eivätkä siten sido Eniroa.

Palvelu toimitetaan sen sisältöisenä ja niillä toiminnallisuuksilla ja muilla ominaisuuksilla varustettuna kuin se kulloinkin on saatavilla. Enirolla on oikeus muuttaa Palvelun sisältöä, toiminnallisuutta, laitevaatimuksia ja muita ominaisuuksia. Eniro ei takaa Palvelun soveltuvuutta ja toiminnallisuutta tietyn tehtävän suorittamista varten tai tiettyyn tarkoitukseen.

4.2 Palveluun toimitettu tai Palvelun kautta toimitettu aineisto

Asiakas vastaa aineistosta, joka toimitetaan Palveluun tai Palvelun kautta toisille käyttäjille taikka Eniron tai kolmansien osapuolten laitteille. Erityisesti Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Palveluun toimittama tai Asiakkaan Palvelun kautta toimitettu aineisto ei aiheuta häiriötä verkolle eikä loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia, hyvää tapaa taikka lain tai viranomaisten määräyksiä. Jos Eniro, viranomainen tai kolmas osapuoli katsoo, että Palveluun on toimitettu tai Palvelun kautta on toimitettu toisille käyttäjille taikka Eniron tai kolmannen saataville tällaista aineistoa, Enirolla on oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö Asiakasta kuulematta.

Koska Eniro ei valvo Palveluun toimitettua tai Palvelua hyväksikäyttäen kolmansille toimitettua tai kolmansilta saatua aineistoa, Eniro ei vastaa näiden aineistojen ja tietojen saatavuudesta taikka lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Eniro ei myöskään vastaa Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vahingosta ja Asiakkaalla on aina velvollisuus itse huolehtia aineistojensa ja tietojensa varmuuskopioinnista.

4.3 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot

Asiakas vastaa niiden laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta, joiden toimittaminen ei Sopimuksen mukaan nimenomaisesti kuulu Eniron tehtäväksi tai muuten nimenomaisesti sisälly Sopimuksen mukaiseen Palveluun. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet tai ohjelmistot ovat hyväksyttyjä, eivätkä haittaa tai häiritse Palvelua tai verkon liikennettä. Asiakkaalla on velvollisuus irrottaa Palvelulle häiriöitä tuottavat laitteet tai ohjelmistot Eniron vaatimuksesta. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä aiheutuvista puhelumaksuista ja muista tietoliikennekustannuksista sekä muista kuluista.

Palveluissa, jotka tarjotaan puhelimitse tai tekstiviestillä edellytyksenä Palvelun käytölle on kytkettynä oleva puhelinliittymä. Puhelinliittymässä ei tule olla kytkettynä estopalveluja, jotka estävät liikenteen palvelunumeroon.

5. Palvelun käyttöoikeus

Asiakas saa rajoitetun ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden Eniron Sopimuksen perusteella toimittamaan Palveluun ja sen mahdollisiin ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin sekä muuhun aineistoon Sopimuksen voimassaoloajaksi Suomessa. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää Palvelua, ohjelmistoja ja asiakirjoja sekä muuta aineistoa ainoastaan Sopimuksen mukaisesti, Sopimuksen määrittelemään käyttötarkoitukseen ja Sopimuksen nimenomaisesti sallimalla tavalla. Enirolla, Eniron alihankkijoilla, yhteistyökumppaneilla ja lisenssinantajilla tai muilla kolmansilla osapuolilla on ja säilyy kaikki Palvelun ja sen sisältämien ohjelmistojen, asiakirjojen ja muun aineiston sekä niiden muutettujen versioiden omistus- ja immateriaalioikeudet (esimerkiksi oikeus tietokantaan, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet).

Asiakkaan tulee käyttää Palveluita siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Enirolle, sen yhteistyökumppaneille tai muille osapuolille. Asiakkaan Palveluiden käyttö ei saa olla muutoinkaan lain tai hyvän tavan vastaista.

Lisäksi Eniron tarjotessa Palvelun osana yhteystietokantojen käyttöoikeutta Asiakkaalle, Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua tältä osin vain yhteystietojen etsimiseen Euroopan Unionin sisällä sekä noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä, asetuksia ja viranomaismääräyksiä.

Mahdolliset yhteistyökumppaneiden (esim. Suomen Numeropalvelu Oy) ehtojen muutokset sekä lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä tai määräyksistä johtuvat Palveluun vaikuttavat muutokset tulevat voimaan kyseisen tahon edellyttämässä aikataulussa ja Eniron päivitettyä sopimusehtojaan vastaamaan edellä mainittuja muutoksia tai vaatimuksia.

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman erillistä Eniron suostumusta käyttää Palvelua eikä sen sisältämiä tietoja Palvelun kanssa samanlaisen palvelun kehittämiseen, tuottamiseen tai markkinoille saattamiseen taikka jälleenmyydä tai muuten luovuttaa Palvelun sisältämiä tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää Palvelua tai sen sisältämiä tietoja muuhun kaupalliseen tarkoitukseen. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää Palvelua minkään oman palvelunsa osana ilman Eniron suostumusta. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta kopioida, siirtää tai luovuttaa Palvelun kautta saamiaan tietoja tai niiden osaa Palvelun tavanomaista käyttöä lukuun ottamatta. Asiakkaalla ei ole oikeutta liittää Palvelua automaattisesti osaksi omaa tai kolmannen osapuolen järjestelmää siten, että Palvelun kautta saatava tieto välittyisi eteenpäin toiseen järjestelmään tai sen osaksi.

Asiakkaalla ei ole oikeutta muokata lähdekoodia tai hyödyntää Palvelun lähdekoodin muotoa, eikä Palvelun rakennetta muutoin kuin pakottavan lainsäädännön määräysten nimenomaisesti sallimissa tilanteissa.

6. Tunnistautuminen Palveluun

Mikäli Palvelun käyttäminen edellyttää tunnistautumista, tunnistautuminen Palveluun voi tapahtua Asiakkaan saamilla käyttäjätunnuksilla, salasanalla, IP-osoitteen perusteella, puhelinnumeron perusteella, kaikkien edellä mainittujen avulla, niiden yhdistelmällä tai muulla vastaavalla tavalla.

Asiakas sitoutuu säilyttämään huolellisesti saamansa käyttäjätunnuksen tai -tunnukset. Asiakas vastaa tunnistautumisen pohjaksi antamiensa tietojen (esimerkiksi IP-osoitteen tai puhelinnumeron) oikeellisuudesta ja toimivuudesta. Lisäksi Asiakas vastaa kaikista hänelle annetun käyttäjätunnuksen tai hänen antamiensa tunnistautumistietojen kautta Palveluun tehdyistä hauista ja muusta Palvelun käytöstä.

7. Jälleenmyyjäyhtiöiden oikeudet ja velvollisuudet

Eniro voi myöntää Asiakkaalle erillisessä sopimuksessa sovituin ehdoin oikeuden jälleenmyydä Palvelua Asiakkaan omille tai Eniron nimeämillä käyttäjille. Tällöin jälleenmyyjä on asiakassuhteessa suoraan Palvelun ostajaan ja vastaa Palvelun sopimusehdoista omalle loppuasiakkaalleen heidän välisensä sopimuksen mukaisesti. Eniro vastaa Palvelusta jälleenmyyjälle Sopimuksen mukaisesti. Jälleenmyyjänä toimivan Asiakkaan velvollisuutena on vastata siitä, että jälleenmyyjän Palvelusta antamat tiedot ja siihen liittyvät vastuut vastaavat Eniron Palveluista antamia tietoja ja niihin liittyviä vastuita.

8. Palvelun virhe ja Palvelun ylläpitäminen

8.1 Palvelun virhe

Palvelussa katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa Sopimuksessa määritellyistä ominaisuuksista, vaatimuksista ja määrityksistä ja tällainen poikkeama vaikeuttaa olennaisesti tai estää Palvelun käyttämistä Sopimuksen mukaisesti.

8.2 Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen

Eniro ylläpitää Palvelun käyttökunnossa Sopimuksen mukaisesti ja korjaa Palvelun virheet parhaan kykynsä mukaan ilman olennaista viivästystä. Eniro pyrkii pitämään Palvelun osana tarjottavat tietokannat kattavina ja ajantasaisina. Eniro ei kuitenkaan takaa tietokantojen jatkuvaa virheettömyyttä, eikä ajantasaisuutta. Eniro ei vastaa myöskään sen internet-sivustolla mahdollisesti esillä olevien muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta.

Enirolla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelun tuottaminen, jos se on tarpeen Palvelun muutos- tai parannustöitä tai yhteyden, järjestelmän, verkon tai laitteen rakennus- ja kunnossapitotöitä varten. Eniro pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Eniro tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan.

Eniro ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun keskeytyksestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai muita vahinkoja.

8.3 Palvelun ylläpidon rajoitukset ja vastuu

Palvelun ylläpito ei kata sellaisen virheen korjausta, joka on aiheutunut Enirosta riippumattomasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä. Tällaisena syynä voidaan pitää esimerkiksi Palvelun virheellistä käyttöä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä Palvelun käyttöä tai huoltoa koskevien ohjeiden noudattamisessa sekä Palvelun piiriin kuulumatonta laitetta, ohjelmistoa tai määritystä taikka muun kuin Eniron tekemää muutosta tai korjausta.

Eniron vastuu Palvelun virheestä käsittää vain virheellisesti suoritetun Palvelun uudelleen suorittamisen tai Eniron puolella olevasta syystä johtuvan virheellisen Palvelun korjaamisen.

9. Henkilötietojen käsittely

Eniro rekisteröi tiedot, jotka asiakas ilmoittaa itsestään mahdollisen rekisteröitymisen yhteydessä, minkä lisäksi Eniro käsittelee Palvelun tuottamisen yhteydessä muita Palvelun käyttöön ja käyttäjiin liittyviä tietoja. Henkilötietojen käsittelyn, rekisteröidyn oikeuksien ja markkinointioikeuksien osalta noudatetaan, mitä Eniron Internet-sivuilla saatavilla olevassa rekisteriselosteessa tarkemmin esitetään. Asiakkaan solmiessa Sopimuksen palveluiden käytöstä, Asiakas hyväksyy yllä mainitun rekisteriselosteen mukaisen henkilötietojensa käsittelyn ja Eniron markkinointioikeudet.

10. Maksut ja laskutus

10.1 Palvelusta maksettavat maksut ja muutokset

Asiakkaan tulee maksaa Enirolle Palvelusta ja sen käytöstä Sopimuksen mukaiset maksut Eniron määrittelemien laskutuskausien mukaisesti viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Enirolla on oikeus laskuttaa Asiakasta myös teleyritysten laskutuksen yhteydessä operaattorin matkapuhelinlaskulla. Palveluilla ei ole peruuttamisoikeutta ja hinnat sekä muut ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Eniron hinnoittelu koskee vain Eniron palveluita. Asiakas on velvollinen itse selvittämään puhelinoperaattoreiden ja Palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten muiden kolmansien osapuolten palvelujen hinnoittelun näiltä osapuolilta.

Enirolla on oikeus muuttaa hinnastojaan, hinnoittelurakennettaan sekä Palvelun käytöstä laskutettavia maksuja. Mikäli Eniro jatkuvassa sopimussuhteessa korottaa Palveluistaan perittävää maksua tai muuttaa sopimusehtoja olennaisesti Asiakkaan kannalta sen asemaa heikentävällä tavalla, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään siten, että Sopimus päättyy korotuksen tai muutoksen voimaantulopäivänä.

Enirolla on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassaolevan korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa laskun eräpäivästä lukien.

10.2 Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa antamiensa tunnistautumistietojen tai Eniron Asiakkaalle toimittamien käyttäjätunnusten kautta tehdystä käytöstä. Asiakas vastaa Palvelun käytöstä johtuvista laskuista siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli on käyttänyt Palvelua, ellei Asiakas näytä toteen, että oikeudeton käyttö on johtunut Eniron tuottamuksesta.

10.3 Laskumuistutukset

Mahdolliset laskuun tai laskutukseen liittyvät muistutukset on tehtävä ennen eräpäivää. Asiakkaan on muistutuksesta huolimatta maksettava laskun riidaton osa eräpäivään mennessä. Jos muistutus on tarkastuksessa todettu aiheettomaksi, Asiakkaan tulee suorittaa lasku viivästyskorkoineen neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun hänelle on ilmoitettu muistutuksen aiheettomaksi toteamisesta.

11. Kustannusten ja vahinkojen korvaaminen

11.1 Eniron tuottamuksesta aiheutuneet vahingot

Eniro on velvollinen maksamaan Asiakkaalle vahingonkorvausta Eniron tuottamuksesta aiheutuneista, Asiakkaan osoittamista välittömistä vahingoista. Mukaan lukien kaikki erilaiset korvausvaatimusperusteet (ml. myös hinnanalennusvaatimus), Eniron vastuu rajoittuu kuitenkin aina virheen voimassaoloajalta Asiakkaan Enirolle Palvelusta maksamien käyttömaksujen (pois lukien mahdollinen rekisteröitymismaksu) suuruuteen ja kaikissa tapauksissa kuitenkin enintään tuhanteen (1.000) euroon kutakin vahinkotapahtumaa ja vahinkoperustetta kohden.

11.2 Vahingonkorvausvelvollisuuden rajoitukset

Eniro ei korvaa välillisiä vahinkoja taikka vahinkoja, joita Eniro ei ole voinut kohtuudella ennakoida. Eniro ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, kateostovahingosta, tulon tai tiedon menetyksestä tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukseen liittyvistä vahingoista. Eniro ei myöskään korvaa Asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista (kuten esimerkiksi, teleoperaattoreiden tai muiden yritysten tai kolmansien toimittamien tietojen virheellisyydestä) johtuvia vahinkoja, eikä Enirosta riippumattomasta syystä aiheutuvia vahinkoja. Enirolla ei myöskään ole vahingonkorvausvelvollisuutta Sopimuksen mukaisten oikeuksien käytöstä, esimerkiksi kohdassa 8.2. mainituista palvelun tilapäisistä keskeytyksistä aiheutuvista seuraamuksista.

Eniron vahingonkorvausvelvollisuus kokonaisuudessaan rajoittuu tässä luvussa 11 mainittujen vahinkojen korvaamiseen.

11.3 Vahingonkorvauksen vaatiminen

Vahingonkorvausta on vaadittava Enirolta  yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi vahingonkorvauksen perusteena olevan virheen tai, kun Asiakkaan olisi virhe pitänyt havaita.

11.4 Viat Asiakkaan hallitsemissa laitteissa

Jos Asiakas liittää Palveluun viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita, määrityksiä tai ohjelmistoja tai, jos Asiakkaan ilmoittama vika aiheutuu sen hallinnassa olevista laitteista, teleyhteyksistä, määrityksistä tai ohjelmistoista, Asiakas on velvollinen korvaamaan näin Enirolle aiheuttamansa mahdollisen vahingon sekä vikojen etsimisestä aiheutuneet kustannukset.

11.5 Asiakkaan vastuut

Mikäli Asiakas rikkoo Sopimusta, esimerkiksi käyttää Palvelua ja/tai sen kautta vastaanottamiaan tietoja vastoin Sopimusta, Asiakas sitoutuu täysimääräisesti korvaamaan Enirolle aiheutuneen vahingon, mukaan lukien, maksamaan Enirolle Palvelun ja/tai sen kautta vastaanottamien tietojen Sopimuksen vastaisesta käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn.

12. Palvelun sulkeminen

Enirolla on oikeus sulkea Palvelu ja/tai poistaa Sopimuksen vastainen aineisto Palvelusta, jos:

Asiakas ei maksukehotuksesta huolimatta ole suorittanut Eniron erääntynyttä saatavaa neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa maksukehotuksen lähettämisestä; tai

Asiakas on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, Asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai hänet on muuten todettu maksukyvyttömäksi; tai

Asiakas on aiheuttanut häiriötä televerkolle, teleliikenteelle, toisille käyttäjille tai huomautuksesta huolimatta käyttää epäkuntoisia tai yhteen sopimattomia laitteita tai ohjelmistoja; tai

Palveluun toimitettu tai Palvelun kautta toimitettu aineisto rikkoo kohdan 4.2 vaatimuksia; tai

Asiakas ei huomautuksesta huolimatta täytä sopimusvelvoitteitaan tai rikkoo olennaisesti Sopimuksen, sen liitteiden tai näiden sopimusehtojen mukaisia velvoitteitaan; tai

Asiakas on kaupparekisterimerkinnän tai muun sellaisen rekisterimerkinnän mukaan lakannut olemasta.

Jos Asiakas tekee laskusta Enirolle muistutuksen ja maksaa laskun riidattoman osan eräpäivään mennessä, Enirolla ei ole oikeutta sulkea Palvelua riidanalaisen osuuden maksamattomuuden vuoksi muistutuksen tutkimisen aikana.

13. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

13.1 Voimassaolo ja irtisanomisaika

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa erillinen Palvelua koskeva Sopimus ilmoittamalla siitä Enirolle soittamalla asiakaspalveluun. Jos irtisanomisaikaa ei ole määritelty erikseen, irtisanomisaika on kaksi (2) kuukautta. Irtisanominen voi myös koskea yksittäistä Palvelua, jollei Eniro Palvelujen yhteenliitynnän vuoksi edellytä useamman Palvelun yhtäaikaista irtisanomista.

Enirolla on oikeus irtisanoa Palvelua koskeva Sopimus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla.

Ellei Sopimuksen sisältämissä palvelukohtaisissa käyttöehdoissa ole muuta määrätty, Palveluissa, jotka tarjotaan erikseen ladattavien ja asennettavien sovellusten kautta ja, joiden osalta ei ole tehty kirjallista sopimusta tai tilausta, Asiakas voi irtisanoa Sopimuksen välittömästi poistamalla sovelluksen päätelaitteestaan, jolloin erillistä irtisanomisilmoitusta ei tarvita.

13.2 Sopimuksen välitön päättäminen

Enirolla on oikeus päättää Sopimus välittömin vaikutuksin ilmoituksella, mikäli Asiakas ei ole maksanut Sopimuksen perusteella perittävää maksua viimeistään 30 päivän kuluessa eräpäivästä lukien.

Osapuolella on oikeus ilmoituksella toiselle osapuolelle päättää Sopimus päättymään välittömin vaikutuksin, jos:

toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kolmenkymmenen (30) päivän sisällä osapuolen huomautuksesta korjaa rikkomustaan; tai

toinen osapuoli on asetettu konkurssiin, asetettu selvitystilaan tai todettu ulosmittauksessa varattomaksi, eikä osapuoli viidessä päivässä vaatimuksesta aseta turvaavaa vakuutta; tai

toinen osapuoli ei ylivoimaisen esteen johdosta kykene suoriutumaan tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan edellyttäen, että sellainen este on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään kuusikymmentä (60) päivää.

13.3 Palvelun tuottamisen lopettaminen

Enirolla on oikeus lopettaa Palvelun tai jonkin sen ominaisuuden tuottaminen perustellusta syystä. Enirolla on tällöin oikeus irtisanoa Sopimus lopetettua Palvelua tai ominaisuutta koskevin osin ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kohdan 13.2 mukaisesti ilman korvausvelvollisuutta Asiakkaalle.

14. Immateriaalioikeuksien loukkaukset

14.1 Eniron vastuu immateriaalioikeuksista ja oikeuksien puolustaminen

Eniro vastaa siitä, että sen toimittama Palvelu ei loukkaa Suomessa Sopimuksen solmimishetkellä voimassaolevia immateriaalioikeuksia.

Mikäli Asiakasta vastaan nostetaan kanne tai esitetään vaatimuksia sillä perusteella, että Eniron toimittaman Palvelun käyttäminen Suomessa loukkaa suojattua immateriaalioikeutta, Eniro huolehtii parhaaksi katsomallaan tavalla Asiakkaan puolustuksesta ja korvaa Asiakkaan maksettavaksi tuomitut korvaukset. Eniron vastuun edellytyksenä on, että Asiakas ilmoittaa Enirolle vaateista heti niistä tiedon saatuaan, valtuuttaa Eniron huolehtimaan Asiakkaan eduista ja antaa Enirolle asian hoitamisen kannalta tarpeelliset tiedot ja avun.

14.2 Todetun loukkauksen korjaaminen

Jos kohdan 14.1 mukainen immateriaalioikeuden loukkaus tulee lainvoimaiseksi tai, jos Eniro katsoo loukkauksen todennäköiseksi, Eniro harkintansa mukaan hankkii omalla kustannuksellaan oikeuden Palvelun tai sen osan käytön jatkamiseen, korvaa Palvelun toisella vastaavalla tuotteella tai palvelulla, jonka käyttö ei loukkaa edellä tarkoitettuja oikeuksia, tai muuttaa Palvelua siten, ettei loukkausta enää tapahdu. Enirolla on tällöin myös oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen ilman irtisanomisaikaa. Eniron vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta rajoittuu tämän luvun 14 mukaisiin toimenpiteisiin.

14.3 Vastuunrajoitus

Eniro ei vastaa Asiakkaalle immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka aiheutuvat siitä, että Palvelua on muutettu tai käytetty Sopimuksen vastaisesti tai tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu tai hyväksytty, taikka siitä, että Palvelua käytetään yhdessä jonkun muun tahon toimittaman tai Asiakkaan tuottaman tuotteen tai palvelun kanssa tai vastoin Eniron antamia ohjeita.

15. Salassapitovelvollisuus

Asiakas sitoutuu siihen, että kaikki Enirolta tämän Sopimuksen perusteella saatu kaupallinen, taloudellinen, tekninen tai muu luonteeltaan luottamuksellinen tieto (jäljempänä ”Luottamuksellinen Tieto”) pidetään salassa Sopimuksen voimassaoloajan ja viiden (5) vuoden ajan Sopimuksen päättymispäivästä lukien. Lisäksi Asiakas sitoutuu siihen, ettei luovuta Luottamuksellista Tietoa tai sen osaa millään tavalla kolmannelle osapuolelle tai käytä tällaista tietoa muuten kuin Sopimuksen sallimissa rajoissa.

Asiakas sitoutuu käsittelemään Enirolta saamaansa Luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin omia luottamuksellisia tietojaan. Asiakas rajoittaa Luottamuksellisen Tiedon jakelun vain niille henkilöille yrityksessään tai samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä, joille Luottamuksellisen Tiedon saanti on välttämätöntä Palvelun käyttämiseksi. Luottamuksellista tietoa luovuttavan Asiakkaan on huolehdittava sopimuksin siitä, että tällaiset henkilöt sitoutuvat pitämään saamansa Luottamukselliset tiedot salassa tässä sopimuskohdassa sovitulla tavalla.

Tämän salassapitolausekkeen mukaiset velvoitteet eivät kuitenkaan koske tietoja, joiden/jotka vastaanottaja voi todistettavasti näyttää:

olleen julkisia niiden luovutushetkellä tai tulleen myöhemmin julkisiksi julkistamisen johdosta tai muuten ilman, että vastaanottaja on rikkonut tätä salassapitolauseketta, tai

olleen vastaanottajan luomia ja olleen oikeutetusti vastaanottajan hallussa ennen niiden luovutushetkeä; tai

saaneensa ennen tietojen luovutushetkeä tai sen jälkeen oikeutetusti kolmannelta, jolla on täysi oikeus tietojen hallussapitoon;

tai tietoja, jotka ovat lainsäännöksen tai viranomaisen määräyksen takia julkistettava tai muulla tavalla luovutettava.

16. Referenssit

Enirolla on oikeus käyttää Asiakkaan tai käyttäjän toiminimeä referenssinä myynninedistämis- ja markkinointitoiminnassaan.

17. Riitojen ratkaisu ja sovellettava laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei saavuteta yksimielisyyttä, ratkaistaan riidat lopullisesti kantajan valinnan mukaan joko Helsingin käräjäoikeudessa tai vastaajan kotipaikan alioikeudessa. Jos asiakas on kuluttaja, asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajariitalautakunnan yhteystiedot sekä tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuluttajariitalautakunnan internetsivuilta.

18. Tulkintajärjestys

Jos allekirjoitetun Sopimuksen ehtojen välillä havaitaan ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti Osapuolten Palvelusta erikseen laatimaa sopimusasiakirjaa, jonka jälkeen järjestyksessä Eniron tilausvahvistusta, Asiakkaan tilausta, Sopimuksen liitteitä niiden numerojärjestyksessä ja viimesijaisena näitä Yleisiä Sopimusehtoja.

19. Ylivoimainen este

Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuuksistaan, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä (force majeure) pidetään sotaa, pakko-ottoa tai takavarikkoa julkiseen tarpeeseen, tuonti- ja vientikieltoa, työselkkausta, luonnonilmiöitä, ukonilmaa, myrskyä, tulta, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tms. vahinkoa, tulvaa ja vesivahinkoa, sähköverkosta tulevaa ylijännitettä, energian tai muun olennaisen raaka-aineen toimituksen keskeytystä, kolmannelta osapuolelta hankittujen tai kolmannen osapuolen hallussa olevien teleyhteyksien tai laitteiden viallisuutta tai toimituksen viivästymistä, kolmannen osapuolen aiheuttamaa kaapelivauriota taikka sellaista kolmannesta osapuolesta johtuvaa seikkaa, joka on osapuolista riippumaton, tai muuta syytä, jota osapuoli ei ole Sopimusta tehdessään kohtuudella voinut ottaa huomioon eikä voi estää tai voittaa sen vaikutusta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan lisäksi tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viivästykset.

Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellisessä kappaleessa mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

Ylivoimaisesta esteestä ja sen päättymisestä on ilmoitettava toiselle osapuolelle välittömästi.

20. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle ilman Eniron etukäteen antamaa suostumusta.

Enirolla on ilman Asiakkaan suostumusta oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain konsernin sisällä toiselle yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Enirolla on lisäksi oikeus siirtää Sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen Asiakas voi suorittaa maksut pätevästi ainoastaan siirronsaajalle. Eniron alihankkijoiden käyttämistä Palvelun kehittämisessä tai tarjoamisessa ei katsota Sopimuksen siirtämiseksi.

21. Sopimusehtojen voimassaolo

Nämä sopimusehdot tulevat voimaan 31.5.2024 ja ovat voimassa toistaiseksi. Enirolla on oikeus muuttaa näitä Yleisiä Sopimusehtoja. Mikäli ehtojen muutos olennaisesti heikentää Asiakkaan asemaa, on Asiakkaalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään siten, että Sopimus päättyy uusien sopimusehtojen voimaantulopäivänä. Muutetut ehdot soveltuvat myös ennen muutosten voimaantuloa solmittuihin Palvelun toimittamista koskeviin Sopimuksiin.

Muutettuja ehtoja sovelletaan ilmoitetusta voimaantuloajankohdasta alkaen.

Lue myös

Tampereen Kauneusateljé

Referenssi Tampereen Kauneusateljé on kauneudenhoidon edelläkävijä, joka tarjoaa kokonaisvaltaisen ja terveen ihonhoitovaihtoehdon. Olemme erikoistuneet iho-ongelmien…