0100100 Merellä-palvelun käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Oy Eniro Finland Ab:n (myöhemmin Eniro) ylläpitämään 0100100 Merellä-palveluun.


1. Palvelun kuvaus

Eniro tarjoaa Internetin ja muun digitaalisen median välityksellä käytettäviä palveluita. Palveluihin kuuluu muun muassa tämä Internet-sivusto, jossa Eniro ja erilaiset palveluntarjoajat tarjoavat palvelujaan sekä matkapuhelimella tai muulla langattomalla päätelaitteella käytettävät palvelut, joita sivustoilla esitellään. Eniro voi lisätä palveluja ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Kunkin palvelun käyttämiseen tarvittavat edellytykset (esim. mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana tai tietyt laitevaatimukset) ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista. Eniro voi muuttaa palveluiden sisältöä tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilmoittamalla asiasta Internet-sivustollaan.


2. Hinnat

Eniron kunkin palvelun maksullisuus ja mahdolliset hinnat ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista Eniron Internet-sivustolta. Eniron hinnoittelu koskee vain Eniron palveluita. Puhelinoperaattoreiden ja palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten muiden osapuolien hinnoittelun saa selville näiltä osapuolilta. Eniron Internet-sivustolla toimivien muiden palveluntarjoajien palveluiden maksut ilmenevät heidän antamistaan tiedoista.


0100100 Merellä-palvelu

0100100 Merellä-palvelu on navigointi- ja lisäarvopalveluita tarjoava sovellus erilaisille mobiilipäätelaitteille. Sovelluksen voi päätelaitteen käyttöjärjestelmästä riippuen ladata Eniron Internet-sivustolla mainituista sovelluskaupoista (esimerkiksi Google Play tai App Store). Sovellus on saataville ainoastaan sellaisille päätelaitteille, käyttöjärjestelmille ja näiden versioille, joille sovellusta kyseisissä sovelluskaupoissa kulloinkin tarjotaan.

Sovellus voi sisältää maksullisia lisäominaisuuksia, joita sovelluksen käyttäjä voi aloitteestaan ostaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisten ominaisuuksien käytöstä perittävät maksut veloitetaan käytössä olevan käyttöjärjestelmän, liittymän ja/tai sovelluskaupan sallimalla tavalla siten kuin ostotapahtuman yhteydessä tarkemmin sovelluksen käyttäjälle ilmoitetaan. Asiakas vastaa oman päätelaitteensa suojauksesta sovelluksen, päätelaitteen ja näiden maksuominaisuuksien luvatonta käyttöä vastaan. Hinnat sekä muut ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Sovelluksen ominaisuuksien käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu päätelaitteen sijaintitiedon käsittelyyn Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Sovelluksen Seurantaplotteri- sekä Ankkurivahti -ominaisuudet tarvitsevat sijantitietosi myös sovelluksen ollessa suljettuna. Pääsy sovelluksen tiettyihin ominaisuuksiin voi lisäksi tietosuojaan liittyvien vaatimuksien johdosta edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröidyn oikeuksien osalta noudatetaan 0100100 Merellä-palvelun tietosuojakäytäntöä, joka on kuvattu näiden käyttöehtojen lopussa.

Sovellus sisältää reitin suunnittelu- ja navigointitoiminnon, joka on tarkoitettu ainoastaan aputyökaluksi reitinhakuun ja navigointiin. Eniro ei voi taata, että työkalu toimii virheettömästi tai että työkalun sisältämät kartta- tai muut aineistot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Eniro, sen yhteistyökumppanit ja/tai lisenssinantajat eivät vastaa sellaisista asiakkaan vahingoista, jotka johtuvat (a) kyseisen toiminnon käytöstä tai käytön estymisestä taikka (b) toiminnon tai sen sisältämien aineistojen virheistä tai puutteista. Käyttäjä vastaa itse siitä, että toimintoa käytetään turvallisella tavalla käyttötarkoituksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.


3. Palveluiden käyttämisen edellytyksiä

Palveluita tulee käyttää siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Enirolle, sen yhteistyökumppaneille tai muille tahoille. Palveluiden käyttö ei saa olla muutoinkaan lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä hankkii palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet ja vastaa niistä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluja vain omaan käyttöönsä. Käyttäjä ei saa edelleen hyödyntää tietoja kaupallisesti, esimerkiksi puhelinluettelon tai muun hakemistopalvelun julkaisemiseksi. Asiakas ei saa kopioida, siirtää eikä luovuttaa edelleen tietoja eikä hyödyntää tietoja itse markkinoimansa sähköisen palvelun tuotteena tai muun vastaavan hakemistopalvelun tapaan. Mikäli asiakkaan todetaan käyttäneen Eniron julkaisemia tietoja väärin, vastoin näitä käyttöehtoja, sitoutuu asiakas korvaamaan Enirolle takaisin palveluiden käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn.


4. Vastuut

Eniro pyrkii korjaamaan palveluissaan olevan virheen heti, kun se on tullut ilmi. Eniro ei vastaa sen Internet-sivustolla tai Palvelun kautta toimivien muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta. Palvelut pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Kuitenkin esimerkiksi huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja palveluiden käytössä. Eniro huolehtii siitä, että mahdolliset katkokset tapahtuvat siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Eniro ilmoittaa keskeytyksestä käyttäjille mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. Eniro ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden katkoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan.

Muilta osin Eniron korvausvelvollisuus asiakkaalle palveluiden virheiden johdosta rajoittuu joka tapauksessa virheen voimassaoloajalta asiakkaan Enirolle palvelusta maksamien palvelun käyttömaksujen (pois lukien mahdollinen rekisteröitymismaksu) suuruuteen. Eniro vastaa asiakkaalle ainoastaan tämän osoittamasta välittömästä vahingosta, joka on johtunut Eniron tuottamuksesta. Eniro ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tulon tai tiedon menetyksestä tai kolmannen vahingonkorvausvaatimuksista eikä myöskään teleoperaattoreiden tai muiden yritysten tai kolmansien toimittamien tietojen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Muilta osin kustannusten ja vahinkojen korvaamisen osalta noudatetaan, mitä Eniron palveluiden yleisissä sopimusehdoissa on määrätty.


5. Oikeudet palveluihin

Kaikki oikeudet (esimerkiksi oikeus tietokantaan, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) Eniron tarjoamiin palveluihin kuuluvat Enirolle, sen yhteistyökumppaneille ja/tai lisenssinantajille.


6. Tarkastusoikeus

Enirolla on oikeus tarkastaa kaikki sen palveluita käyttäen esitetty tieto sen varmistamiseksi, että käyttäjä noudattaa näitä ehtoja. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestien tai muiden luottamuksellisten viestien sisältöä.


7. Palveluiden käytön lopettaminen

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttäjäehtoja, Eniro voi estää häneltä palvelujen käytön tai poistaa hänen esittämänsä tiedon ilman varoitusta. Käyttäjä ja Eniro voivat irtisanoa kaikkien palveluiden käyttöoikeuden milloin tahansa ilman syytä. Irtisanominen voi myös koskea yksittäistä palvelua, jollei Eniro edellytä useamman palvelun yhtäaikaista irtisanomista. Asiakas voi irtisanoa käyttöoikeuden poistamalla sovelluksen päätelaitteestaan, jolloin erillistä irtisanomisilmoitusta ei tarvita.


8. Ehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.6.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Eniro voi muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Muutettuja ehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Eniro toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita ehtoja, hänen tulee ilmoittaa siitä Enirolle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu Eniron Internet-sivustolla. Tällöin käyttäjään ei hänen ilmoituksestaan alkaen sovelleta muuttuneita ehtoja, vaan Eniro voi irtisanoa palvelut.


9. Sovellettava laki

Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.


0 100 100 Merellä-palvelun tietosuojakäytäntö

Oy Eniro Finland Ab (myöhemmin Eniro) on langattomien navigointipalveluiden kehittäjä. Eniron käytäntö on kunnioittaa yksityisyyttäsi koskien tietoja, joita saatamme kerätä sovellustemme käytön yhteydessä.


Eniron käyttäjät

Eniro kerää tietoja, joita ei voida tunnistaa henkilöä koskeviksi (”anonyymit tiedot”), kuten tiedon kielivalinnasta, päivämäärän ja ajan sekä paikkatiedon jokaisesta vierailupyynnöstä.

Eniron tarkoitus anonyymien tietojen keräämisessä on ymmärtää paremmin, kuinka Eniron käyttäjät käyttävät sen sovellusta. Eniro voi aika-ajoin julkaista yhteenvetoja anonyymeista tiedoista esimerkiksi julkaisemalla raportin sovelluksen käyttötrendeistä.


Henkilötietojen kerääminen

Jotkut Eniron sovelluksen käyttäjät ovat oma-aloitteisesti sellaisessa vuorovaikutuksessa Eniron kanssa, joka edellyttää Eniron keräävän henkilötietoja. Eniron keräämien henkilötietojen määrä ja laatu riippuvat vuorovaikutuksen muodosta. Pyydämme esimerkiksi käyttäjiä, jotka rekisteröivät käyttäjätilin, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa. Kussakin tapauksessa Eniro kerää tällaisia tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen tai tarkoituksenmukaista käyttäjän ja Eniron välisen vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Eniro ei luovuta henkilötietoja muutoin kuin alla on kuvattu. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta henkilötietojaan, mutta tämä saattaa estää heitä käyttämästä tiettyjä verkkopalveluun liittyviä toimintoja.


Tilastoyhteenvedot

Eniro voi kerätä tilastotietoja sovelluksensa käyttäjien toimista. Eniro voi esittää näitä tietoja julkisesti ja luovuttaa niitä muille. Eniro ei kuitenkaan luovuta henkilötietoja muutoin kuin alla on kuvattu.

Henkilötietojen suojaus

Eniro luovuttaa henkilötietoja ja tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi vain niille työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja sidosyhteisöilleen, jotka

(i) tarvitsevat kyseisiä tietoja voidakseen käsitellä niitä Eniron lukuun tai toimittaakseen niitä palveluita, jotka ovat käytettävissä Eniron sovelluksessa,

(ii) tarvitsevat niitä täyttääkseen velvoitteensa, joita velvoitteita ovat esimerkiksi laskutus, maksut, asiakastuki, palvelun tarjoaminen, aineettomien oikeuksiemme suojaus sekä rekisteröityneiden käyttäjien oikeuksien, turvallisuuden tai omaisuuden suojaus, ja

(iii) ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta niitä muille. Jotkut näistä työntekijöistä, alihankkijoista ja sidosyhteisöistä voivat olla sijoittuneita kotimaasi ulkopuolelle; käyttämällä Eniron sovellusta hyväksyt tällaisten tietojen luovuttamisen niille. Eniro ei vuokraa tai myy kenellekään henkilötietoja tai tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi. Muutoin kuin työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja sidosyhteisöilleen, siten kuin yllä on kuvattu, Eniro luovuttaa henkilötietoja ja tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi, vain, kun laki niin velvoittaa tekemään tai kun Eniro perustellusti katsoo, että tietojen luovuttaminen on kohtuullisesti tarpeen Eniron, kolmansien osapuolien tai laajemman yleisön omaisuuden tai oikeuksien turvaamiseksi. Jos olet Eniron sovelluksen rekisteröitynyt käyttäjä ja olet antanut sähköpostiosoitteesi, Eniro voi ajoittain lähettää sinulle sähköpostia kertoakseen uusista ominaisuuksista, pyytääkseen sinulta palautetta tai vain pitääkseen sinut ajan tasalla siitä, mitä on meneillään Eniroon ja tuotteisiimme liittyen. Jos lähetät meille pyynnön (esimerkiksi sähköpostilla tukipalveluun tai jonkin palauteväylämme välityksellä) pidätämme oikeuden julkaista sen voidaksemme selvittää pyyntöäsi tai vastata siihen tai voidaksemme auttaa muita käyttäjiä. Eniro tekee kaikki kohtuullisesti tarpeelliseksi katsottavat toimet suojatakseen henkilötiedot ja tiedot, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi, luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta.


Mainokset

Mainontakumppanimme voivat toimittaa käyttäjille mainoksia, jotka näkyvät sovelluksissamme. Mainospalvelin voi tällöin tunnistaa tiettyjä tietoja sovelluksen käyttöön liittyen, kuten esimerkiksi käyttäjän sijainnin ja toimintotyypin, jota käyttäjä käyttää. Nämä tiedot mahdollistavat muun ohella sen, että mainosverkostot voivat kohdentaa sinulle mainoksia, joiden ne uskovat sinua eniten kiinnostavan.


Muutokset henkilötietokäytäntöihin

Vaikka enimmät muutoksista tulevat todennäköisesti olemaan vähäisiä, Eniro voi muuttaa henkilötietokäytäntöjään aika-ajoin Eniron yksipuolisesti päättämällä tavalla. Eniro suosittelee käyttäjiä säännöllisesti tarkastamaan tämän sivun mahdollisten henkilötietokäytäntöjen muutosten varalta. Jos jatkat tämän sovelluksen käyttöä henkilötietokäytäntöjen muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.