0100100 Merellä-palvelun käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Oy Eniro Finland Ab:n (myöhemmin Sentraali) ylläpitämään 0100100 Merellä-palveluun.


1. Palvelun kuvaus

Sentraali tarjoaa Internetin ja muun digitaalisen median välityksellä käytettäviä palveluita. Palveluihin kuuluu muun muassa tämä Internet-sivusto, jossa Sentraali ja erilaiset palveluntarjoajat tarjoavat palvelujaan sekä matkapuhelimella tai muulla langattomalla päätelaitteella käytettävät palvelut, joita sivustoilla esitellään. Sentraali voi lisätä palveluja ja poistaa niitä käytöstä harkintansa mukaan. Kunkin palvelun käyttämiseen tarvittavat edellytykset (esim. mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana tai tietyt laitevaatimukset) ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista. Sentraali voi muuttaa palveluiden sisältöä tai palveluiden käyttämiseen tarvittavia laitteita koskevia vaatimuksia ilmoittamalla asiasta Internet-sivustollaan.


2. Hinnat

Sentraalin kunkin palvelun maksullisuus ja mahdolliset hinnat ilmenevät kyseistä palvelua koskevista tiedoista Sentraalin Internet-sivustolta. Sentraalin hinnoittelu koskee vain Sentraalin palveluita. Puhelinoperaattoreiden ja palveluiden käyttämistä varten tarpeellisten muiden osapuolien hinnoittelun saa selville näiltä osapuolilta. Sentraalin Internet-sivustolla toimivien muiden palveluntarjoajien palveluiden maksut ilmenevät heidän antamistaan tiedoista.


0100100 Merellä-palvelu

0100100 Merellä-palvelu on navigointi- ja lisäarvopalveluita tarjoava sovellus erilaisille mobiilipäätelaitteille. Sovelluksen voi päätelaitteen käyttöjärjestelmästä riippuen ladata Sentraalin Internet-sivustolla mainituista sovelluskaupoista (esimerkiksi Google Play tai App Store). Sovellus on saataville ainoastaan sellaisille päätelaitteille, käyttöjärjestelmille ja näiden versioille, joille sovellusta kyseisissä sovelluskaupoissa kulloinkin tarjotaan.

Sovellus voi sisältää maksullisia lisäominaisuuksia, joita sovelluksen käyttäjä voi aloitteestaan ostaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisten ominaisuuksien käytöstä perittävät maksut veloitetaan käytössä olevan käyttöjärjestelmän, liittymän ja/tai sovelluskaupan sallimalla tavalla siten kuin ostotapahtuman yhteydessä tarkemmin sovelluksen käyttäjälle ilmoitetaan. Asiakas vastaa oman päätelaitteensa suojauksesta sovelluksen, päätelaitteen ja näiden maksuominaisuuksien luvatonta käyttöä vastaan. Hinnat sekä muut ehdot ovat voimassa toistaiseksi.

Sovelluksen ominaisuuksien käyttö edellyttää, että käyttäjä suostuu päätelaitteen sijaintitiedon käsittelyyn Palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa. Pääsy sovelluksen tiettyihin ominaisuuksiin voi lisäksi tietosuojaan liittyvien vaatimuksien johdosta edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja rekisteröitymismaksua. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisteröidyn oikeuksien osalta noudatetaan 0100100 Merellä-palvelun tietosuojakäytäntöä, joka on kuvattu näiden käyttöehtojen lopussa.

Sovellus sisältää reitin suunnittelu- ja navigointitoiminnon, joka on tarkoitettu ainoastaan aputyökaluksi reitinhakuun ja navigointiin. Sentraali ei voi taata, että työkalu toimii virheettömästi tai että työkalun sisältämät kartta- tai muut aineistot ovat täydellisiä tai virheettömiä. Sentraali, sen yhteistyökumppanit ja/tai lisenssinantajat eivät vastaa sellaisista asiakkaan vahingoista, jotka johtuvat (a) kyseisen toiminnon käytöstä tai käytön estymisestä taikka (b) toiminnon tai sen sisältämien aineistojen virheistä tai puutteista. Käyttäjä vastaa itse siitä, että toimintoa käytetään turvallisella tavalla käyttötarkoituksen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti.


3. Palveluiden käyttämisen edellytyksiä

Palveluita tulee käyttää siten, että käytöstä ei aiheudu häiriötä muille käyttäjille, Sentraalille, sen yhteistyökumppaneille tai muille tahoille. Palveluiden käyttö ei saa olla muutoinkaan lain tai hyvän tavan vastaista. Käyttäjä hankkii palveluiden käyttämiseen tarvitsemansa laitteet ja vastaa niistä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään palveluja vain omaan käyttöönsä. Käyttäjä ei saa edelleen hyödyntää tietoja kaupallisesti, esimerkiksi puhelinluettelon tai muun hakemistopalvelun julkaisemiseksi. Asiakas ei saa kopioida, siirtää eikä luovuttaa edelleen tietoja eikä hyödyntää tietoja itse markkinoimansa sähköisen palvelun tuotteena tai muun vastaavan hakemistopalvelun tapaan. Mikäli asiakkaan todetaan käyttäneen Sentraalin julkaisemia tietoja väärin, vastoin näitä käyttöehtoja, sitoutuu asiakas korvaamaan Sentraalille takaisin palveluiden käytöstä saamansa taloudellisen hyödyn.


4. Vastuut

Sentraali pyrkii korjaamaan palveluissaan olevan virheen heti, kun se on tullut ilmi. Sentraali ei vastaa sen Internet-sivustolla tai Palvelun kautta toimivien muiden palveluntarjoajien toiminnasta eikä muiden kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta. Palvelut pyritään pitämään käytössä 24 tuntia vuorokaudessa 7 viikonpäivänä. Kuitenkin esimerkiksi huoltotoimenpiteet ja mahdolliset häiriöt saattavat aiheuttaa katkoja palveluiden käytössä. Sentraali huolehtii siitä, että mahdolliset katkokset tapahtuvat siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sentraali ilmoittaa keskeytyksestä käyttäjille mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan etukäteen. Sentraali ei ole velvollinen korvaamaan palveluiden katkoksista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvia menetyksiä tai vahinkoja. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan.

Muilta osin Sentraalin korvausvelvollisuus asiakkaalle palveluiden virheiden johdosta rajoittuu joka tapauksessa virheen voimassaoloajalta asiakkaan Sentraalille palvelusta maksamien palvelun käyttömaksujen (pois lukien mahdollinen rekisteröitymismaksu) suuruuteen. Sentraali vastaa asiakkaalle ainoastaan tämän osoittamasta välittömästä vahingosta, joka on johtunut Sentraalin tuottamuksesta. Sentraali ei vastaa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, tulon tai tiedon menetyksestä tai kolmannen vahingonkorvausvaatimuksista eikä myöskään teleoperaattoreiden tai muiden yritysten tai kolmansien toimittamien tietojen oikeellisuudesta tai paikkansapitävyydestä. Muilta osin kustannusten ja vahinkojen korvaamisen osalta noudatetaan, mitä Sentraalin palveluiden yleisissä sopimusehdoissa on määrätty.


5. Oikeudet palveluihin

Kaikki oikeudet (esimerkiksi oikeus tietokantaan, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) Sentraalin tarjoamiin palveluihin kuuluvat Sentraalille, sen yhteistyökumppaneille ja/tai lisenssinantajille.


6. Tarkastusoikeus

Sentraalilla on oikeus tarkastaa kaikki sen palveluita käyttäen esitetty tieto sen varmistamiseksi, että käyttäjä noudattaa näitä ehtoja. Tarkastusoikeus ei kuitenkaan koske sähköposti- tai tekstiviestien tai muiden luottamuksellisten viestien sisältöä.


7. Palveluiden käytön lopettaminen

Jos käyttäjä rikkoo näitä käyttäjäehtoja, Sentraali voi estää häneltä palvelujen käytön tai poistaa hänen esittämänsä tiedon ilman varoitusta. Käyttäjä ja Sentraali voivat irtisanoa kaikkien palveluiden käyttöoikeuden milloin tahansa ilman syytä. Irtisanominen voi myös koskea yksittäistä palvelua, jollei Sentraali edellytä useamman palvelun yhtäaikaista irtisanomista. Asiakas voi irtisanoa käyttöoikeuden poistamalla sovelluksen päätelaitteestaan, jolloin erillistä irtisanomisilmoitusta ei tarvita.


8. Ehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.6.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Sentraali voi muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta Internet-sivustollaan. Muutettuja ehtoja sovelletaan siitä ajankohdasta alkaen, jonka Sentraali toteaa muutosta koskevassa ilmoituksessaan. Mikäli käyttäjä ei halua noudattaa muuttuneita ehtoja, hänen tulee ilmoittaa siitä Sentraalille kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun muutoksesta on ilmoitettu Sentraalin Internet-sivustolla. Tällöin käyttäjään ei hänen ilmoituksestaan alkaen sovelleta muuttuneita ehtoja, vaan Sentraali voi irtisanoa palvelut.


9. Sovellettava laki

Palveluihin ja näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.


0 100 100 Merellä-palvelun tietosuojakäytäntö

Oy Eniro Finland Ab (myöhemmin Sentraali) on langattomien navigointipalveluiden kehittäjä. Sentraalin käytäntö on kunnioittaa yksityisyyttäsi koskien tietoja, joita saatamme kerätä sovellustemme käytön yhteydessä.


Sentraalin käyttäjät

Sentraali kerää tietoja, joita ei voida tunnistaa henkilöä koskeviksi (”anonyymit tiedot”), kuten tiedon kielivalinnasta, päivämäärän ja ajan sekä paikkatiedon jokaisesta vierailupyynnöstä.

Sentraalin tarkoitus anonyymien tietojen keräämisessä on ymmärtää paremmin, kuinka Sentraalin käyttäjät käyttävät sen sovellusta. Sentraali voi aika-ajoin julkaista yhteenvetoja anonyymeista tiedoista esimerkiksi julkaisemalla raportin sovelluksen käyttötrendeistä.


Henkilötietojen kerääminen

Jotkut Sentraalin sovelluksen käyttäjät ovat oma-aloitteisesti sellaisessa vuorovaikutuksessa Sentraalin kanssa, joka edellyttää Sentraalin keräävän henkilötietoja. Sentraalin keräämien henkilötietojen määrä ja laatu riippuvat vuorovaikutuksen muodosta. Pyydämme esimerkiksi käyttäjiä, jotka rekisteröivät käyttäjätilin, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa. Kussakin tapauksessa Sentraali kerää tällaisia tietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen tai tarkoituksenmukaista käyttäjän ja Sentraalin välisen vuorovaikutuksen toteuttamiseksi. Sentraali ei luovuta henkilötietoja muutoin kuin alla on kuvattu. Käyttäjillä on aina oikeus kieltäytyä antamasta henkilötietojaan, mutta tämä saattaa estää heitä käyttämästä tiettyjä verkkopalveluun liittyviä toimintoja.


Tilastoyhteenvedot

Sentraali voi kerätä tilastotietoja sovelluksensa käyttäjien toimista. Sentraali voi esittää näitä tietoja julkisesti ja luovuttaa niitä muille. Sentraali ei kuitenkaan luovuta henkilötietoja muutoin kuin alla on kuvattu.

Henkilötietojen suojaus

Sentraali luovuttaa henkilötietoja ja tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi vain niille työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja sidosyhteisöilleen, jotka

(i) tarvitsevat kyseisiä tietoja voidakseen käsitellä niitä Sentraalin lukuun tai toimittaakseen niitä palveluita, jotka ovat käytettävissä Sentraalin sovelluksessa,

(ii) tarvitsevat niitä täyttääkseen velvoitteensa, joita velvoitteita ovat esimerkiksi laskutus, maksut, asiakastuki, palvelun tarjoaminen, aineettomien oikeuksiemme suojaus sekä rekisteröityneiden käyttäjien oikeuksien, turvallisuuden tai omaisuuden suojaus, ja

(iii) ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta niitä muille. Jotkut näistä työntekijöistä, alihankkijoista ja sidosyhteisöistä voivat olla sijoittuneita kotimaasi ulkopuolelle; käyttämällä Sentraalin sovellusta hyväksyt tällaisten tietojen luovuttamisen niille. Sentraali ei vuokraa tai myy kenellekään henkilötietoja tai tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi. Muutoin kuin työntekijöilleen, alihankkijoilleen ja sidosyhteisöilleen, siten kuin yllä on kuvattu, Sentraali luovuttaa henkilötietoja ja tietoja, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi, vain, kun laki niin velvoittaa tekemään tai kun Sentraali perustellusti katsoo, että tietojen luovuttaminen on kohtuullisesti tarpeen Sentraalin, kolmansien osapuolien tai laajemman yleisön omaisuuden tai oikeuksien turvaamiseksi. Jos olet Sentraalin sovelluksen rekisteröitynyt käyttäjä ja olet antanut sähköpostiosoitteesi, Sentraali voi ajoittain lähettää sinulle sähköpostia kertoakseen uusista ominaisuuksista, pyytääkseen sinulta palautetta tai vain pitääkseen sinut ajan tasalla siitä, mitä on meneillään Sentraalin ja tuotteisiimme liittyen. Jos lähetät meille pyynnön (esimerkiksi sähköpostilla tukipalveluun tai jonkin palauteväylämme välityksellä) pidätämme oikeuden julkaista sen voidaksemme selvittää pyyntöäsi tai vastata siihen tai voidaksemme auttaa muita käyttäjiä. Sentraali tekee kaikki kohtuullisesti tarpeelliseksi katsottavat toimet suojatakseen henkilötiedot ja tiedot, jotka voidaan mahdollisesti tunnistaa henkilöä koskeviksi, luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai tuhoamiselta.


Mainokset

Mainontakumppanimme voivat toimittaa käyttäjille mainoksia, jotka näkyvät sovelluksissamme. Mainospalvelin voi tällöin tunnistaa tiettyjä tietoja sovelluksen käyttöön liittyen, kuten esimerkiksi käyttäjän sijainnin ja toimintotyypin, jota käyttäjä käyttää. Nämä tiedot mahdollistavat muun ohella sen, että mainosverkostot voivat kohdentaa sinulle mainoksia, joiden ne uskovat sinua eniten kiinnostavan.


Muutokset henkilötietokäytäntöihin

Vaikka enimmät muutoksista tulevat todennäköisesti olemaan vähäisiä, Sentraali voi muuttaa henkilötietokäytäntöjään aika-ajoin Sentraalin yksipuolisesti päättämällä tavalla. Sentraali suosittelee käyttäjiä säännöllisesti tarkastamaan tämän sivun mahdollisten henkilötietokäytäntöjen muutosten varalta. Jos jatkat tämän sovelluksen käyttöä henkilötietokäytäntöjen muutosten jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.